Katedra softvérových technológií

História katedry začína v roku 1992, keď sa pri reorganizácii fakulty transformuje Ústav rozvoja komunikácií na Katedru špeciálnych technológií. Ústav patril medzi zakladajúce pracoviská Fakulty riadenia a informatiky v roku 1990. Na Ústave rozvoja komunikácií, ako významnom centre výskumu, pôsobili viaceré osobnosti školy, napr. prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc., prvý ponovembrový rektor Žilinskej univerzity (VŠDS), súčasná rektorka ŽU prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a súčasný dekan FRI doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Po reorganizácii fakulty v roku 1992 časť pracovníkov ústavu prešla podľa svojho odborného zamerania na iné katedry, zostávajúci pracovníci sa stali členmi novej Katedry špeciálnych technológií. Prvým vedúcim katedry bol predchádzajúci riaditeľ Ústavu rozvoja komunikácií, prof. Ing. Karel Šotek, CSc. Vo funkcii vedúceho katedry postupne pôsobili doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD., Mgr. Ing. Ľubomír Sadloň, PhD. a doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Katedra špeciálnych technológií v svojich začiatkoch pokračovala svojim zameraním v tradíciách Ústavu rozvoja komunikácií, jej hlavnou náplňou bola výskumná činnosť hlavne v oblasti dopravy a spojov. Postupom času pribúdali pedagogické aktivity v oblasti výučby predmetov zameraných na tvorbu aplikácií s použitím moderných softvérových prostriedkov. V roku 2002 zmenila katedra svoj názov na súčasnú podobu - Katedra softvérových technológií, čo lepšie zodpovedá zameraniu a profilácii katedry.

Hlavnou aktivitou katedry je výučba orientovaná na najmodernejšie technológie tvorby softvéru a na sprostredkovanie nových poznatkov z rozvoja softvérových nástrojov riešenia úloh. Katedra zabezpečuje tiež výučbu manažérstva kvality so zameraním na oblasť služieb. Významná je pedagogická činnosť formou projektovej výučby v inžinierskom štúdiu, pomocou ktorej umožňuje vzdelávanie v praktickom použití aktuálnych technológií pre riešenie rozsiahlejších projektov.

Katedra pri výučbe programovania presadzuje princípy objektového prístupu. Poznatky a skúsenosti prezentujú jej členovia aj na odborných fórach. Najvýznamnejším je medzinárodná konferencia Objekty, ktorej prvých dvanásť ročníkov sa konalo v Českej republike. Význam a prínos katedry v tejto oblasti bol v roku 2008 ocenený organizovaním 13. ročníka konferenie. V roku 2011 sa konferencia opäť dostala na pôdu Žilinskej univerzity, katedra  organizovala jej 16. ročník.

Prioritou katedry vo výskume je riešenie úloh aplikovaného výskumu z oblasti dopravy, predovšetkým informačných a riadiacich systémov v železničnej doprave. Pracovníci katedry sa zaoberajú riešením optimalizačných úloh z oblasti technologických procesov dopravy a spojov s uplatnením prostriedkov prenosovej a výpočtovej techniky, aplikovanej matematiky a informatiky. V rámci výskumných úloh katedra spolupracuje so zahraničnými pracoviskami, napr. Univerzitou Pardubice, National Institute of Telecommunications, Evry, France, University of Technology Dresden, Germany.

Pri riešení úloh tohto typu je nevyhnutná spolupráca s praxou. Pracovníci katedry spolupracujú s viacerými partnermi z oblasti praxe, i na medzinárodnej úrovni, v rámci spoločných projektov aplikujú svoje výskumné skúsenosti v praktických aplikáciách. Medzi najvýznamnejšie, v praxi úspešne používané projekty, ktoré vznikli na Katedre softvérových technológií môžeme uviesť: Expert – grafický editor umožňujúci zber a údržbu dát infraštruktúry železničnej siete, hlavný zdroj dát o infraštruktúre pre informačné systémy ŽSR a ČD, vytvorený v spolupráci so ŽSR a ČD, ZONA – informačný systém na podporu tvorby grafikonu vlakovej dopravy, vytvorený v spolupráci so ŽSR, KANGO – klient-server informačný systém pre on-line tvorbu grafikonu vlakovej dopravy, vytvorený v spolupráci s Oltis Group a.s., ČD, SŽDC, Česka republika, GTN – systém na podporu operatívneho dispečerského riadenie železničnej dopravy a diaľkového ovládania zariadení traťového úseku, vytvorený v spolupráci s AŽD Praha, E-Cert – Certifikačná autorita rezortu školstva SR, vydáva bezplatné elektronické certifikáty pre študentov a učiteľov vysokých a stredných škôl pre účely podpisovania elektronických dokumentov a pre overený prístup do informačných systémov v rezorte školstva, ERES – editor na vytváranie modelu železničného úseku, napr. stanice, ktorý je podkladom pre riadiaci softvér v dispečerskom centre, vytvorený v spolupráci so Scheidt & Bachmann.

Široký okruh s danými projektmi súvisiacich teoretických problémov bol náplňou viacerých výskumných a grantových projektov a získané poznatky boli prezentované na príslušných fórach. Stal sa tiež obsahom viacerých doktorandských a diplomových prác.

Spolupráca s praxou je realizovaná aj formou školení zamestnancov spolupracujúcich firiem, uveďme napr. IPESOFT či Scheidt & Bachmann, ktorých pracovníci absolvujú na katedre školenia z oblasti softvérového modelovania a softvérového inžinierstva.