Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-1994-163,
    author={Hrnčiar, Miroslav; Plevný, Miroslav},
    title={Briefträgertätigkeit als eine Netzbedienungsaufgab},
    journal={ Spis materialów konferencyjnych X. krajowego sympozjum telekomunikacji ´94. - PL: 1994. - S. 1-8.},    
    year = {1994},
    pages = {1-8}
}