Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2005-192,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Potenciál geografických informačných systémov pre poštové technológie},
    journal={ POSTPOINT 2005 : medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít. Katedra spojov - ŽU Žilina }, 
	ISBN = {8080704546},    
    year = {2005},
    pages = {109-113}
}