Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2006-203,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Analýza procesov poskytovanie služieb s využitím prístupov ISO/IEC 15504},
    journal={ Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] : III. medzinárodná vedecká konferencia }, 
	ISBN = {8080705275},    
    year = {2006},
    pages = {81-84}
}