Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2010-221,
    author={Hrnčiar, Miroslav; Matis, Peter},
    title={Potenciál geomerketingu v riešení úloh segmentácie a targetingu trhu},
    journal={ Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2010. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 95-103. - Popis urobený 5.5.2010. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http},    
    year = {2010},
    pages = {95-103}
}