Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{matiasko-2006-224,
    author={Matiaško, Karol; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik},
    title={Sledovací systém prepravy nebezpečných tovarov},
    journal={ NavAge 2006 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích Evropského společenství }, 
	ISBN = {8023966855},    
    year = {2006},
    pages = {-}
}