Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{hrnciar-2005-236,
    author={Hrnčiar, Miroslav},
    title={Kvalita lokalizačných služieb poskytovaných mobilnými operátormi},
    journal={ Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou úasťou, Trnava - Apríl 2005. - Bratislava}, 
	ISBN = {8022722308},    
    year = {2005},
    pages = {47-51}
}