Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{Sotek-2002-66,
    author={Šotek, Karel; Bachratý, Hynek},
    title={Simulační model železniční dopravy v IS SENA},
    journal={ Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě. - Pardubice},    
    year = {2002},
    pages = {-}
}