Projektová výučba

Analýza potreby informácií v organizáciách poskytujúcich služby (Mn13-2011)

Popis projektu:
Projekt je zameraný na identifikáciu potrieb informácií, ktoré organizácie poskytujúce služby využívajú k vedeniu organizácie v jej kľúčových funkciách, s prioritným zameraním na oblasť vzťahu k zákazníkovi.

Cieľom projektu je s podporou prieskumu získať predstavu o potrebe a dostupnosti informácií potrebných k vedeniu organizácie poskytujúcej služby.

Úlohami projektu sú:
1. Určiť rozdielnosti v potrebe informácií v organizáciách poskytujúcich služby a v organizáciách produkujúcich hmotné produkty
2. Sumarizovať oblasti (funkcie organizácie) s rozdielnou úrovňou potreby informácií
3. Špecifikovať požiadavky na interné a externé zdroje informácií v nadväznosti na oblasti rozhodovania vo vzťahu k zákazníkovi
4. Preskúmať úroveň dostupnosti požadovaných informácií v organizáciách poskytujúcich služby

Výsledkom projektu bude získanie podkladových materiálov k hlbšiemu preskúmaniu možností zlepšenia prístupu k informáciám pre organizácie poskytujúce služby, predovšetkým vzhľadom na podporu rozhodovania vo vzťahu k zákazníkovi.

Informačné zdroje pre riešenie projektu budú získavané v priebehu riešenia projektu, využívané budú predovšetkým publikácie z oblasti marketing manažmentu, manažmentu kvality a manažmentu znalostí.

Témy diplomových prác ktoré vyplývajú z riešenia projektu:
• Hodnotenie efektívnosti vyhľadávania a využívania informácií pre organizácie poskytujúce služby
• Geomarketing pre organizácie poskytujúce služby
• Quality Function Deployment pre plánovanie poskytovania služby

Forma práce: obsahová analýza – štúdium dokumentov; syntéza; komparatívna analýza; analýza procesov; štatistická analýza, vyhodnotenie a spracovanie údajov; modelovanie; programovanie; metódy empirického výskumu a iné.
Práca študentov bude prideľovaná, kontrolovaná a korigovaná podľa stanoveného rozvrhu. Študenti budú na vyučovaní a i mimo neho pracovať tímovo a samostatne podľa zadania.

Zapojené osoby

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.[garant]

Elektronická podpora vyučovania matematiky

IKT technológie sa stále väčšou mierou prejavujú v školskom vyučovaní. Vypracovávajú sa rôzne systémy a pripravujú špeciálne prostredia na priblíženie učiva žiakom.
V spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe by sme chceli vytvoriť prostredie, ktoré by žiakom umožňovalo získavať skúsenosti, zručnosti a kompetencie v predmete matematika.
V animovaných, hrám podobných prostrediach si žiaci budú budovať geometrické predstavy, predstavy mnohosti a pohybu,
Kolegovia z Prahy (jedná sa o kolektív, ktorého členmi sú profesori a docenti Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity ) sú ochotní pripomienkovať didaktickú a obsahovú stránku pripravovaného prostredia.
Úlohou študentov bude analyzovať požiadavky na softvér a navrhnúť čo najlepšie riešenie. Po realizácii riešenia bude nasledovať jeho otestovanie na menšej vzorke žiakov, zakomponovanie vzniknutých požiadaviek a prípadné doplnenie funkcionality.
Súčasťou vývoja bude aj detailná dokumentácia produktu a návrhy pre zabezpečenie uživateľskej aj administrátorskej prehľadnosti a prístupnosti.
Vyhotovený produkt bude následne testovaný nielen čo sa týka technickej realizácie, ale aj z pohľadu prínosu IKT vo vyučovaní matematiky.

Zapojené osoby

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.

IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla

Cieľom projektu bude vytvoriť aplikácie pre zber, analýzu a spracovanie dát z kamier a senzorov umiestnených v pohybujúcom sa vozidle. Projekt bude tiež zameraný na oboznámenie študentov s algoritmami pre spracovanie obrazu a počítačového videnia s cieľom vytvoriť aplikácie pre rozpoznávanie určitých objektov na dopravnej infraštruktúre.
Výsledkom budú aplikácie, ktoré umožnia:

1. Zber dát z kamier a senzorov vo vozidle, t.j. nahrávanie videa, audia, GPS, apod.
2. Simuláciu pohybujúceho sa vozidla, t.j. synchronizované prehrávanie všetkých zozbieraných dát v čase.
3. Spracovanie získaných dát – detekcia a rozpoznávanie objektov na scéne (vybraná téma podľa záujmu):
- rozpoznávanie dopravných značiek,
- rozpoznávanie textov na paneloch, tabuliach,
- rozpoznávanie vozidiel a cyklistov,
- rozpoznávanie chodcov,
- rozpoznávanie cesty a vodorovných dopravných značení na ceste,
- a iné.

Zapojené osoby

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.[garant]

Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky

Popis projektu:

Cieľ projektu:

Navrhovať a vytvárať intranetové riešenia pre potreby fakulty a podľa požiadaviek ich integrovať do intranetového systému fakulty.

Témy:
- analýza požiadaviek na rôzne moduly systému, ich návrh a realizácia
- integrácia hotových modulov do CMS Drupal
- návrh a vytváranie nových služieb v rámci portálu FRI
- návrh dizajnu portálu, tvorba pokročilých užívateľských rozhraní
- integrácia multimédií do portálu

Zapojené osoby

Ing. Patrik Hrkút, PhD.[garant]

MobilSign: Elektronické podpisovanie pomocou mobilného telefónu

Popis projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť programové vybavenie, ktoré umožní využívať mobilný telefón ako kryptografické zariadenie pre elektronický podpis. Bude umožňovať:
 • Podpisovanie dát, dokumentov, mail-ov, aplikácií atď.
 • Šifrovanie dát, dokumentov, mail-ov, atď.
 • Bezpečnú autentifikáciu užívateľov do systémov WWW, IMAP, POP3, atď.
Predpokladá sa vývoj aplikácií pre mobilné telefóny s operačným systémom Android a iPhone OS.

Projekt je pokračovaním projektu, v ktorom podobná aplikácia vznikla pre mobilný telefón s OS Windows Mobile.

Zapojené osoby

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.[garant]

Nástroj UML .FRI

Popis projektu:

Cieľ – rozširovať existujúci nástroj UML .FRI

UML .FRI je CASE pre vytváranie modelov UML pre potreby výučby; hlavne pre predmety Informatika 1,2,3, Softvérové modelovanie, Softvérové inžinierstvo a ďalších a pre použitie v bakalárskych a diplomových prácach.

Projekt sa rieši od akad. roku 2005/2006. Predpokladá sa dlhodobé riešenie postupným odovzdávaním projektu medzi generáciami študentov.

Implementácia sa robí v programovacom jazyku Python.

Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):
Témy diplomových prác sa určujú v priebehu prvého ročníka

Zapojené osoby

doc. Ing. Ján Janech, PhD., Ing. Mgr. Ľubomír Sadloň, PhD.[garant]

PROB.LIT: Systém pre analýzu a využitie pravdepodobnostných a štatistických vlastností rozsiahlych textov

Popis projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť systém a nástroj pre analýzu rozsiahlych textov a získanie, vyhodnotenie a uchovávanie ich vhodných pravdepodobnostných a štatistických charakteristík. Tie budú zároveň podkladom nástrojov pre využitie týchto charakteristík: automatické generovanie náhodných textov, identifikácia a rozpoznávanie vlastností textov (jazyk, štýl, autorstvo), datamining atď.

Témy:
1. analýza a návrh systému pravdepodobnostných charakteristík textu
2. návrh databázy pre uchovávanie charakteristík
3. vytvorenie algoritmov pre pravdepodobnostné spracovanie textov v štandardných formátoch
4. vytvorenie sw prostredia pre spracovanie textov s klientským prístupom k databáze
5. návrh metód automatického generovania textov s danými pravdepodobnostnými vlastnosťami
6. vytvorenie sw nástroja pre generovanie a prezentáciu generovaných textov s klientským prístupom k databáze
7. návrh metód rozpoznávania vlastností textov
8. sw prostredie pre rozpoznávanie textov s klientským prístupom k databáze
9. návrh a realizácia ďalších metód pravdepodobnostného a štatistického skúmania textov

Ide o nový projekt, v prvom roku sa študenti budú podieľať na tvorbe jeho základov a upresnení obsahu.

Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

Obsah projektu ponúka možnosť na vytvorenia viacerých DP. K upresneniu dôjde počas prvého roka realizácie

Zapojené osoby

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.[garant]

Riadenie modelu železnice

Popis projektu:

Cieľ projektu:
 • vytvoriť riadiace obvody a naprogramovať 32-bitové mikrokontrolery firmy STMicroelectronics pre riadenie návestidiel, výhybiek a úrovňových priecestí na modelovej železnici.

Modelová železnica vybavená vytvorenými riadiacimi obvodmi sa má používať ako simulátor jednak pri výučbe zameranej na riadenie a optimalizáciu železničnej prevádzky, ale tiež pri výučbe problematiky programovania softvéru pre zabezpečovaciu techniku pre železničnú dopravu.

Očakáva sa spolupráca študentov obidvoch odborov a konzultácie od odborníkov na riadenie železničnej dopravy.
Programovanie je orientované na tvorbu vstavaného (embedded) softvéru pre dané obvody v prostredí jazyka C, príp. assemblera.

Vítaní sú študenti so záujmom o danú problematiku. Všeobecné znalosti z oblasti železníc a problematiky riadenia železničnej prevádzky nie sú pre záujemcu nutným predpokladom. Všetky potrebné informácie o železničnej prevádzke súvisiace s cieľom projektu budú študentom poskytnuté v rámci projektu. Uskutoční sa tiež niekoľko exkurzií na zaujímavé miesta v slovenskej železničnej sieti (cestovné si hradia študenti pravdepodobne z vlastných zdrojov, sponzor nie je istý). Poznatky a skúsenosti získané v rámci projektu môžu byť dobrým predpokladom pre získanie zamestnania vo firmách zameraných na produkciu zabezpečovacej technicky pre železničnú dopravu (Siemens, AŽD, Scheidt&Bachmann, První Signální, ...)

Zrnutie výsledkov projektu v akademickom roku 2011/2012:
 • realizovaný bol prieskum a analýza existujúcich podobných zariadení, získaná bola rôzna odborná literatúra na túto tému, študenti mali niekoľko konzultácií aj mimo FRI (Ing. Nagy na KRIS FEL ŽU), konala sa jedna exkurzia v zariadení pre školenie výpravcov rakúskych železníc vo Viedni (nachádza sa tam jeden z najnovších simulátorov a modelové koľajisko v rámci Európy)
 • bol vyvinutý modul riadiacej jednotky pre sledovanie voľnosti koľajových úsekov a zjednodušené elektronické stavadlo (aplikácia pre obsluhu koľajiska - definovanie jazdných ciest, riadenie výhybiek a návestidiel) - v aplikácii elektronického stavadla vidno, či je koľaj pripojená na riadiacu jednotku obsadená alebo voľná, teda doska sledujúca obsadenie koľaje komunikuje s aplikáciou elektronického stavadla a aplikácia elektronického stavadla je schopná zobrazovať reálny stav koľaje (obsadenie vozidlom)
Plán pre akademický rok 2012/2013
 • medzi garantov projektu pribudne jeden zamestnanec Katedry softvérových technológií - KST má veľmi dobré kontakty s firmou AŽD, ktorá je najväčší dodávateľ elektronických stavadiel pre české železnice a významný dodávateľ pre slovenské železnice
 • dokončenie simulátora elektronického stavadla - úloha študentov AI
 • vyvinutie a skonštruovanie modulov riadiacej jednotky pre riadenie výhybiek (prestavovanie výmen a kontrola polohy) a riadenie návestidiel (svietenie správnych diód v závislosti od postavenej jazdnej cesty) - úloha pre študentov PI, pričom sa predpokladá, že jeden študent by mal v rámci jedného semestra vyvinúť a urobiť dosku pre jeden modul (prioritu má riadenie výhybiek)

Zapojené osoby

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.

Štandardizačná podpora riadenia služieb

Popis projektu:
Projekt sa zaoberá analýzou možnosti zlepšenia riadenia služieb prostredníctvom štandardizačnej podpory.
Cieľom projektu je získať zručnosti vo využívaní štandardizačnej podpory vybraných služieb, a to až do úrovne formulovania a plnenia požiadaviek na kvalitne pripravenú, realizovanú a monitorovanú službu.
Úlohami projektu sú:
• Spoznať súčasný stav v oblasti podpory riadenia služieb napr. z pohľadu profesijných združení – definovanie dobrej praxe, podpora inovatívnych prístupov, legislatívne prostredie;
• Analýza systémov riadenia v službách a nástrojov ich podpory vrátane modelovania procesu riadenia služby;
• Štúdium zásad štandardizačnej podpory služieb a identifikácia prekážok na ich uplatnenie;
• Identifikácia potenciálu lepšieho uplatnenia štandardizačnej podpory riadenia služieb;
Výsledkom projektu bude:
• Zmapovanie podnikateľského priestoru služieb v Slovenskej republike z pohľadu pokrytia služieb podpornými nástrojmi riadenia (stanovovanie požiadaviek profesijnými združeniami, existujúce legislatívne požiadavky a normy);
• Identifikovanie potenciálu lepšieho uplatnenia štandardizačnej podpory v organizáciách poskytujúcich služby;
• Návrh opatrení na presadenie štandardizačnej podpory riadenia vybraných služieb.
Informačné zdroje pre riešenie projektu - web informácie (stanovy profesijných združení, legislatívne dokumenty EU a SR), normy pre oblasť služieb;
Normy EN z oblasti služieb (STN EN 15602, STN EN 15038, STN EN 15733, STN EN 29990)...

Zapojené osoby

doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.[garant]

Systém na poskytovanie informácií s lokalizáciou a navigáciou v budove FRI

Navrhnúť a vytvoriť systém na zobrazenie informácií a rozmiestnenia objektov vo vnútri budovy s možnosťou navigácie z jedného miesta alebo objektu k druhému.

Cieľom projektu by bolo vytvoriť aplikácie, ktoré umožnia:
• poskytovať informácie (názvy, popisy, fotografie, videá, atď.) o budove a objektoch, ktoré sa v nej nachádzajú (miestnosti, ľudia, veci apod.),
• zobraziť vnútornú mapu budovy v 2D, prípadne 3D s možnosťou virtuálnej prehliadky,
• zobraziť relevantné informácie o objektoch buď vyhľadávaním podľa určitých kritérií alebo automaticky pri kliknutí na objekt v mapke,
• lokalizovať miesto v budove, kde sa človek nachádza (pomocou mobilného telefónu s kamerou, napr. zosnímaním QR alebo iného dvojrozmerného čiarového kódu, ktorý by sa vyskytoval v budove),
• navigovať k určitým cieľom (objektom).

Systém bude vytváraný pre budovu Fakulty riadenia a informatiky. Mal by preto poskytovať informácie o miestnostiach (učebne, kancelárie – názov, popis, rozvrh, fotografie) a učiteľoch (meno, fotografia, popis predmetov, publikácií, rozvrh atď.). K týmto objektom bude možné navigovať pomocou mobilnej aplikácie, ktorá zobrazí na zosnímanej fotografií alebo na 2D mapke umiestnenie a smer, ako sa k cieľu dostať, pričom sa tiež môžu zobraziť relevantné informácie k danému miestu (ak je to kancelária, kto v nej sedí, fotografia, meno apod.). K dispozícií je už vytvorený 3D model budovy fakulty.

Zapojené osoby

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.[garant]

VIZAMIS – systém pre správu a dynamické zobrazenie údajov železničnej siete a priebehu železničnej dopravy

Popis projektu:

Cieľ projektu: Na základe priebežnej analýzy existujúce IS v železničnej doprave vytvoriť komplexný a súčasne modulárny IS pre rôzne typy zobrazenie železničnej siete a priebehu dopravy na nej.
Témy:
- Technologická časť – 2 študenti
 • Udržiavanie a rozširovanie databázy a perzistencie dát
 • Aplikačný server pre potreby vizualizačných modulov
 • Vyrovnávacie pamäte objektov pre architektúry klient-server (Cache + Check-in/check-out)
 • Viacvrstvová distribuovaná architektúra systému
 • Podpora generovania technickej dokumentácie projektu
- Výstupy a prezentačné moduly – 2 študenti
 • 2D animácia grafikonu vlakovej dopravy
 • 3D animácia grafikonu vlakovej dopravy
 • Vizualizácia infraštruktúry železničnej siete
 • Spätná rekonštrukcia smerových a sklonových pomerov
 • Vizualizácia priestorového vedenia trate
 • Smerové vedenie trate v 2D zobrazení
 • Zobrazenie dynamiky jazdy vlaku
 • Prepájanie vizualizačných modulov
Na projekte sa pracuje od roku 2006, študenti pokračujú a ďalej rozvíjajú a rozširujú získané výsledky.

Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

Témy sa upresnia počas prvého ročníka. V doterajšom priebehu účasť na projekt vyústila do DP u približne 2/3 študentov.

Zapojené osoby

RNDr. Hynek Bachratý, PhD., Ing. Ján Ružbarský, PhD.[garant], Ing. Viliam Tavač, PhD., Ing. Marek Tavač, PhD.