RNDr. Hynek Bachratý, PhD.

Representative
Office:RA116
Phone:041/5134127


Projektová výučba

 • Elektronická podpora vyučovania matematikyIKT technológie sa stále väčšou mierou prejavujú v školskom vyučovaní. Vypracovávajú sa rôzne systémy a pripravujú špeciálne prostredia na priblíženie učiva žiakom.
  V spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe by sme chceli vytvoriť prostredie, ktoré by žiakom umožňovalo získavať skúsenosti, zručnosti a kompetencie v predmete matematika.
  V animovaných, hrám podobných prostrediach si žiaci budú budovať geometrické predstavy, predstavy mnohosti a pohybu,
  Kolegovia z Prahy (jedná sa o kolektív, ktorého členmi sú profesori a docenti Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity ) sú ochotní pripomienkovať didaktickú a obsahovú stránku pripravovaného prostredia.
  Úlohou študentov bude analyzovať požiadavky na softvér a navrhnúť čo najlepšie riešenie. Po realizácii riešenia bude nasledovať jeho otestovanie na menšej vzorke žiakov, zakomponovanie vzniknutých požiadaviek a prípadné doplnenie funkcionality.
  Súčasťou vývoja bude aj detailná dokumentácia produktu a návrhy pre zabezpečenie uživateľskej aj administrátorskej prehľadnosti a prístupnosti.
  Vyhotovený produkt bude následne testovaný nielen čo sa týka technickej realizácie, ale aj z pohľadu prínosu IKT vo vyučovaní matematiky.
 • PROB.LIT: Systém pre analýzu a využitie pravdepodobnostných a štatistických vlastností rozsiahlych textov [GARANT] Popis projektu:

  Cieľom projektu je vytvoriť systém a nástroj pre analýzu rozsiahlych textov a získanie, vyhodnotenie a uchovávanie ich vhodných pravdepodobnostných a štatistických charakteristík. Tie budú zároveň podkladom nástrojov pre využitie týchto charakteristík: automatické generovanie náhodných textov, identifikácia a rozpoznávanie vlastností textov (jazyk, štýl, autorstvo), datamining atď.

  Témy:
  1. analýza a návrh systému pravdepodobnostných charakteristík textu
  2. návrh databázy pre uchovávanie charakteristík
  3. vytvorenie algoritmov pre pravdepodobnostné spracovanie textov v štandardných formátoch
  4. vytvorenie sw prostredia pre spracovanie textov s klientským prístupom k databáze
  5. návrh metód automatického generovania textov s danými pravdepodobnostnými vlastnosťami
  6. vytvorenie sw nástroja pre generovanie a prezentáciu generovaných textov s klientským prístupom k databáze
  7. návrh metód rozpoznávania vlastností textov
  8. sw prostredie pre rozpoznávanie textov s klientským prístupom k databáze
  9. návrh a realizácia ďalších metód pravdepodobnostného a štatistického skúmania textov

  Ide o nový projekt, v prvom roku sa študenti budú podieľať na tvorbe jeho základov a upresnení obsahu.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

  Obsah projektu ponúka možnosť na vytvorenia viacerých DP. K upresneniu dôjde počas prvého roka realizácie
 • Riadenie modelu železnicePopis projektu:

  Cieľ projektu:
  • vytvoriť riadiace obvody a naprogramovať 32-bitové mikrokontrolery firmy STMicroelectronics pre riadenie návestidiel, výhybiek a úrovňových priecestí na modelovej železnici.

  Modelová železnica vybavená vytvorenými riadiacimi obvodmi sa má používať ako simulátor jednak pri výučbe zameranej na riadenie a optimalizáciu železničnej prevádzky, ale tiež pri výučbe problematiky programovania softvéru pre zabezpečovaciu techniku pre železničnú dopravu.

  Očakáva sa spolupráca študentov obidvoch odborov a konzultácie od odborníkov na riadenie železničnej dopravy.
  Programovanie je orientované na tvorbu vstavaného (embedded) softvéru pre dané obvody v prostredí jazyka C, príp. assemblera.

  Vítaní sú študenti so záujmom o danú problematiku. Všeobecné znalosti z oblasti železníc a problematiky riadenia železničnej prevádzky nie sú pre záujemcu nutným predpokladom. Všetky potrebné informácie o železničnej prevádzke súvisiace s cieľom projektu budú študentom poskytnuté v rámci projektu. Uskutoční sa tiež niekoľko exkurzií na zaujímavé miesta v slovenskej železničnej sieti (cestovné si hradia študenti pravdepodobne z vlastných zdrojov, sponzor nie je istý). Poznatky a skúsenosti získané v rámci projektu môžu byť dobrým predpokladom pre získanie zamestnania vo firmách zameraných na produkciu zabezpečovacej technicky pre železničnú dopravu (Siemens, AŽD, Scheidt&Bachmann, První Signální, ...)

  Zrnutie výsledkov projektu v akademickom roku 2011/2012:
  • realizovaný bol prieskum a analýza existujúcich podobných zariadení, získaná bola rôzna odborná literatúra na túto tému, študenti mali niekoľko konzultácií aj mimo FRI (Ing. Nagy na KRIS FEL ŽU), konala sa jedna exkurzia v zariadení pre školenie výpravcov rakúskych železníc vo Viedni (nachádza sa tam jeden z najnovších simulátorov a modelové koľajisko v rámci Európy)
  • bol vyvinutý modul riadiacej jednotky pre sledovanie voľnosti koľajových úsekov a zjednodušené elektronické stavadlo (aplikácia pre obsluhu koľajiska - definovanie jazdných ciest, riadenie výhybiek a návestidiel) - v aplikácii elektronického stavadla vidno, či je koľaj pripojená na riadiacu jednotku obsadená alebo voľná, teda doska sledujúca obsadenie koľaje komunikuje s aplikáciou elektronického stavadla a aplikácia elektronického stavadla je schopná zobrazovať reálny stav koľaje (obsadenie vozidlom)
  Plán pre akademický rok 2012/2013
  • medzi garantov projektu pribudne jeden zamestnanec Katedry softvérových technológií - KST má veľmi dobré kontakty s firmou AŽD, ktorá je najväčší dodávateľ elektronických stavadiel pre české železnice a významný dodávateľ pre slovenské železnice
  • dokončenie simulátora elektronického stavadla - úloha študentov AI
  • vyvinutie a skonštruovanie modulov riadiacej jednotky pre riadenie výhybiek (prestavovanie výmen a kontrola polohy) a riadenie návestidiel (svietenie správnych diód v závislosti od postavenej jazdnej cesty) - úloha pre študentov PI, pričom sa predpokladá, že jeden študent by mal v rámci jedného semestra vyvinúť a urobiť dosku pre jeden modul (prioritu má riadenie výhybiek)
 • VIZAMIS – systém pre správu a dynamické zobrazenie údajov železničnej siete a priebehu železničnej dopravyPopis projektu:

  Cieľ projektu: Na základe priebežnej analýzy existujúce IS v železničnej doprave vytvoriť komplexný a súčasne modulárny IS pre rôzne typy zobrazenie železničnej siete a priebehu dopravy na nej.
  Témy:
  - Technologická časť – 2 študenti
  • Udržiavanie a rozširovanie databázy a perzistencie dát
  • Aplikačný server pre potreby vizualizačných modulov
  • Vyrovnávacie pamäte objektov pre architektúry klient-server (Cache + Check-in/check-out)
  • Viacvrstvová distribuovaná architektúra systému
  • Podpora generovania technickej dokumentácie projektu
  - Výstupy a prezentačné moduly – 2 študenti
  • 2D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • 3D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • Vizualizácia infraštruktúry železničnej siete
  • Spätná rekonštrukcia smerových a sklonových pomerov
  • Vizualizácia priestorového vedenia trate
  • Smerové vedenie trate v 2D zobrazení
  • Zobrazenie dynamiky jazdy vlaku
  • Prepájanie vizualizačných modulov
  Na projekte sa pracuje od roku 2006, študenti pokračujú a ďalej rozvíjajú a rozširujú získané výsledky.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

  Témy sa upresnia počas prvého ročníka. V doterajšom priebehu účasť na projekt vyústila do DP u približne 2/3 študentov.


Publications

Nezaradené

 • Simulační model řízení dopravní linky   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: XVI. podzimní moravskoslezské mezinárodní kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů. - Ostrava: VŠB, 1994. - S. 109-111.
 • SENA - CP - VT /Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou/ v r. 1995./   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: 1995. - S. 76-84.
 • ZONA - CP - VT /Zostava nákresného cestovného poriadku s pomocou výpočtovej techniky./   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: 1995. - S. 210-215.
 • SENA-JŘ-VT. Uživatelská příručka.   Bachratý, Hynek; Gábor, Miroslav; Ružbarský, Ján
 • ZONA-CP-VT, systém tvorby grafikonu vlakovej dopravy na Železniciach Slovenskej republiky.   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S.191-194.
 • SENA-JŘ-VT /Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou/ na ČD.   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 184-190.
 • Grafický editor štandardných dát - Expert   Tavač, Viliam; Bachratý, Hynek; Tavač, Marek In: ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1997. - ISBN 80-7135-050-8. - S. 97-104. Poznámka: REC
 • Tvorba cestovného poriadku pomocou výpočtovej techniky - 2. etapa   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1997. - ISBN 80-7135-050-8. - S. 91-96. Poznámka: REC
 • K problematike modelovania a simulácií železničnej infraštruktúry a dopravy   Bachratý, Hynek In: Novtech '97 : novinky v technológiách. - Žilina: Dom techniky ZSVTS, 1997. - ISBN 80-231-0330-X. - S. 118-120.
 • Computational experience with optimal solution of the two-dimensional maintenance problem   Výpočtové skúsenosti s optimálnym riešením problémov dynamickej údržby Janáček, Jaroslav; Bachratý, Hynek; Blaško, Rudolf In: Computer-intensive methods in control and data processing : 3rd European IEEE workshop. - Prague: Academy of Sciences, 1998. - S. 129-131.
 • SENA-JŘ-VT v roku 1998   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Žel '98 : železnice na prelome tretieho tisícročia.. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1998. - ISBN 80-7135-052-4. - S. 53-58. Poznámka: REC
 • An investment distribution to maintenance of a large set of objects with finite durability   Rozdeľovanie investícií na údržbu veľkej sústavy objektov s obmedzenou životnosťou Janáček, Jaroslav; Bachratý, Hynek; Blaško, Rudolf In: Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 1st section, Transport constructions. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-516-9. - S. 29-32. Poznámka: REC
 • The transport line control simulation model   Simulačný model kontroly dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam; Kršák, Emil In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC '99 : proceedings of the international workshop. - [Žilina: University of Žilina], 1999. - ISBN 80-7100-635-1. - S. 83-88. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Tavač, Viliam ; Kršák, Emil ]
 • Informačné technológie pre tvorbu časových plánov v železničnej doprave a naša účasť pri ich rozvoji   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-757-9. - S. 228-234.
 • Informační systémy pro tvornu plánů základního řízení železniční dopravy   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: LOGVD 2000 - logistika vo vojenskej doprave : zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2000. - ISBN 80-88829-60-7. - S. 134-148. Poznámka: REC
 • GTN-DOZ - graficko-technologická nadstavba dálkového ovládacího zařízení   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Viliam In: Žel 2000 : železnice na prelome tretieho tisícročia (3. časť). - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2000. - ISBN 80-7135-054-0. - S. 137-142. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Kršák, Emil ; Tavač, Viliam ]
 • Transport line control simulation model   Simulačný model riadenia dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC 2001 : proceedings of the international workshop. - Žilina: Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-883-4. - S. 111-115. Poznámka: REC
 • Model riadenia traťového úseku železničnej trate.   Bachratý, Hynek; Šotek, Karel In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 3, č. 2 (1995), s. 8-10. Poznámka: REC
 • Zostava cestovného poriadku v železničnej doprave s využitím výpočtovej techniky   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 2, č. 4 (1994), s. 14-15.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané vdomácich vydavateľstvách

 • Ako sa počíta pravdepodobnosť?   Bachratý, Hynek; Grendár, Marián; Bachratá, Katarína

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • New real environment simulation models on railway network   Nové simulačné modely reálneho prostredia v železničnej sieti Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján; Tavač, Viliam In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 49-54. [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Ružbarský, Ján ; Tavač, Viliam ]
 • Algorithm for generating text descriptions of bit calendars   Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Marek In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 11, No. 3 (2009), pp. 54-62.
 • GTN - information system supporting the dispatcher and remote tracks control   Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Polach, Vlastimil In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 65-73.

AEE Vedecké práce vzahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

 • Příspěvek k problematice dodatkových vlaků v prostředí IS SENA   Amcha, René; Bachratý, Hynek; Krýže, Pavel; Veselý, Petr In: Dopravní systémy 2005 : I. konference s mezinárodní účastí, 29. listopadu 2005, Dopavní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-805-5. - S. 238-247. [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Krýže, Pavel ; Veselý, Petr ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Simulační model provozu na železniční trati   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: MOSIS '02. Modelling and simulation of systems : proceedings of 36th international conference. Vol. 2. - Ostrava: MARQ, 2002. - ISBN 80-85988-72-0. - S. 51-57. Poznámka: REC
 • Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: SYSTE 02 : proceedings of the 1st workshop "SYSTem Engineering". - Plzeň: EVIDA, 2002. - ISBN 80-86596-06-0. - S. 213-218. Poznámka: REC
 • Další vývoj simulačních modelů reálneho prostředí v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Dopravní systémy 2005 : I. konference s mezinárodní účastí, 29. listopadu 2005, Dopavní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-805-5. - S. 331-338. Poznámka: zborník vyšiel aj na CD ROM
 • VIS - nový informačný systém pre vyhľadávanie spojení v dopravných sieťach   Tavač, Marek; Bachratý, Hynek In: Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice : IV. Ročník mezinárodní konference, Pardubice, 21.-22.9.2005. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-792-X. - S. 289-297. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
 • SENA po roce 2004   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek
 • Výpočet prevádzkových intervalov pomocou sieťových grafov   Bachratý, Hynek; Sadloň, Ľubomír
 • Operatívní jízdní řád vlakové dopravy   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Proceedings of the fourth international scientific conference "Challenges in transport and communication" = Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje" : Pardubice, September 14th-15th, 2006. - Pardubice: University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, 2006. - ISBN 80-7194-880-2. - S. 1013-1019.
 • Tvorba simulačních modelů jako součást řešení výzkumného záměru Teorie dopravních systémů   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ASIS 2007 = Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXIXth International Autumn Colloquium : September 18-20, 2007, Hostýn, Czech Republic. - Ostrava: MARQ, 2007. - ISBN 978-80-86840-34-5. - S. 69-74.
 • Modifikácia zovšeobecnených sieťových grafov   Bachratý, Hynek; Sadloň, Ľubomír In: Teorie dopravních systémů 2007 : sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí : [Pardubice, 17.1.2007]. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-927-5. - S. 9-17.
 • Algoritmus vkládání tras dodatkových vlaků   Algorithm for insertion of additional trains Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 276-283. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/12_2008/sotek.pdf
 • Príspevok ku generovaniu textových popisov bitových kalendárov   Contribution to generating text description of calendar from its bit map description Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Sadloň, Ľubomír; Tavač, Marek In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 6-15. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/12_2008/bachraty.pdf [Spoluautori: Kršák, Emil ; Sadloň, Ľubomír ; Tavač, Marek ]
 • Bitové kalendáře v konstrukci jízdních řádů   Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Šotek, Karel In: ASIS 2009 = Advanced Simulation of Systems : proceedings of 31st International Autumn Colloquium : October 20-22,2009, Olomouc, Czech Republic. - Ostrava: Jan Štefan MARQ, 2009. - ISBN 978-80-86840-47-5. - S. 110-116.
 • Koncepce směrující k inovaci tvorby jízdního řádu v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 117-125.
 • ERES - Editor reliéfu železničnej trate pre technologické riadenie dopravy   Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 133-138.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Dátová podpora projektu - MODEĽOVANIE   Bachratý, Hynek; Dvořák, Zdeněk; Tavač, Viliam In: LOGVD 2002 - logistika v doprave : [zborník z 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]. - Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 2002. - ISBN 80-88829-74-7. - S. 9-14. Poznámka: REC
 • Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti železnice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Žel 2002 : železnice na prelome tretieho tisícročia. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2002. - ISBN 80-7135-059-1. - S. 160-168. Poznámka: REC
 • Využitie simulačného modelu pre určovanie kvality dopravnej siete a stability dopravného plánu   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" : 11. medzinárodné sympózium, Žilina, 27.- 28.05.2004 : zborník prednášok. (1. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita, 2004. - ISBN 80-8070-249-7. - S. 213-220.
 • Príspevok k testovaniu robustnosti časového plánu   Sadloň, Ľubomír; Bachratý, Hynek
 • Štyri nepravdepodobné príbehy (Námety na 4 rozprávania z oblasti pravdepodobnosti a štatistiky)   Bachratý, Hynek In: PATAGORAS 2005 : letná škola z teórie vyučovania matematiky : Kováčová pri Zvolene, 2.7.-9.7.2005 : zborník príspevkov. - Bratislava: P-MAT, n.o.,, 2005. - ISBN 80-89194-3-7. - S. 8-18.
 • Nové možnosti simulačných modelov reálneho prostredia v železničnej doprave   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Žel 2005 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici - harmonizácia a IDS" : 12. medzinárodné sympózium, Žilina, 24.- 25 máj 2005 : zborník prednášok. (1. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-399-X. - S. 119-127.
 • Simulační model výlukové činnosti na železniční síti   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: EURNEX - Žel 2006 : "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe" = "Towards the competetive rail systems in Europe" : 14. medzinárodné sympózium : 30.-31. máj 2006, Žilina : zborník prednášok. (2. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita v EDIS, 2006. - ISBN 80-8070-550-X. - S. 153-161.
 • Information system for railway control on international corridor tracks   Informačný systém na riadenie železnice na medzinárodných koridoroch Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: EURNEX - Žel 2006 = Towards the competitive rail systems in Europe : Workshop "Towards European Co-operation in the sustainable surface transport reserch" : some results of University of Žilina : 29. May 2006, Žilina. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 68-73.
 • Using of smart dust in transport services   Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Workshop "Towards European co-operation in the sustainable surface transport research" : some results of University of Žilina : accompanying activity of the 14th international symposium EURNEX - Žel 2006 "Towards the competitive rail systems in Europe", 29. May 2006. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 59-67.
 • Information technologies for creating of railway transport timetables   Informačné technológie pre tvorbu cestovných poriadkov v železničnej doprave Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Workshop "Towards European co-operation in the sustainable surface transport research" : some results of University of Žilina : accompanying activity of the 14th international symposium EURNEX - Žel 2006 "Towards the competitive rail systems in Europe", 29. May 2006. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 59-67.
 • GTN - informačný systém pre podporu riadenia medzinárodných koridorových tratí   GTN - information system for railway control on international corridor tracks Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: 3. Fórum koľajovej dopravy = 3rd Forum of rail transport : zborník prednášok : [medzinárodná konferencia, 13.-14. marec 2007, Bratislava]. - [Bratislava]: FO ART, 2007. - S. 121-128.
 • Operativní jízdní řád v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: EURNEX - Žel 2007 : "Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe" = "Towards more competitive European rail system" : 15. medzinárodné sympózium : 30.-31. máj 2007, Žilina : zborník prednášok. (2. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita v EDIS, 2007. - ISBN 978-80-8070-679-1. - S. 142-154. Poznámka: zborník vyšiel aj na CD ROM; ISBN 978-80-8070-684-5
 • Mathematical distance education and e-learning   Dištančné vzdelávanie v matematike a e-learning Bachratý, Hynek; Bachratá, Katarína In: ICETA 2008 [elektronický zdroj] : 6th International conference on emerging e-learning technologies and applications : conference proceedings : 11-13 September 2008, Stará Lesná, The High Tatras, Slovakia. - Košice: elfa, 2008. - ISBN 978-80-8086-089-9. - P. 197-200. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
 • Nové trendy v tvorbe cestovného poriadku na železnici   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: EURNEX - Žel 2008 : 16. medzinárodné sympózium : cesty k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho železničného systému : zborník prednášok 4.-5. jún 2008 Žilina, Slovenská republika, EÚ. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-853-5. - S. 75-85. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM (ISBN 978-80-8070-861-0)
 • Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení - současnost a další vývoj   Šotek, Karel; Kršák, Emil; Bachratý, Hynek In: EURO - Žel 2009 : 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho železničného systému" : 3.-4. jún 2009, Žilina, Slovenská republika, EÚ : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0023-5. - S. 37-43. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM (ISBN 978-80-554-0035-8)
 • The software for teaching in groups   Softvér pre skupinové vyučovanie Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek In: ICETA 2010 [elektronický zdroj] : 8th international conference on emerging e-learning technologies and applications : October 28-29,2010, Stará Lesná, Slovakia. - Košice: Elfa, 2010. - ISBN 978-80-8086-166-7. - S. 193-197. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
 • E-learning in mathematics   E-learning vo vyučovaní matematiky Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek In: ICETA 2011 [elektronický zdroj] : 9th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications : October 27-28, 2011, Stará Lesná, Slovakia. - [S.l.]: IEEE, 2011. - ISBN 978-1-4577-0050-7. - [6] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Simulační model železniční dopravy v IS SENA   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. - ISBN 80-7194-419-X. - S. 47.

AFH Abstrakty príspevkov zdomácich konferencií

 • Ako (sa) hľadajú matematici a informatici   Bachratý, Hynek In: 40. konferencia slovenských matematikov : 27.-30. november 2008, Jasná pod Chopkom. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-928-0. - S. 14-16.
 • Rozumejú naši žiaci a študenti pravdepodobnosti a štatistike?   Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek In: 41. konferencia slovenských matematikov : 26.-29. november 2009, Jasná pod Chopkom. - Žilina: Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0133-1. - S. 16-17.
 • Ako inžinierom neznechutiť matematiku?   Bachratý, Hynek; Bachratá, Katarína

BAA Odborné knižné práce vydané vzahraničných vydavateľstvách

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

 • Odborný program matematických kroužků na 2. stupni základní školy   Burjan, Vladimír; Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek
 • Matematika pre učiteľov informatiky 2   Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek; Czimmermann, Peter; Šišková, Júlia; Winczer, Michal [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Czimmermann, Peter ; Šišková, Júlia ; Winczer, Michal ]

BCI Skriptá a učebné texty

 • Metodické materiály pre učiteľov   Bachratý, Hynek; Bachratá, Katarína; Bednářová, Svetlana; Boledovičová, Mária; Burjan, Vladimír; Forišek, Michal; Halák, Peter; Hriňák, Martin; Konrád, Ľubomír; Medo, Matúš; Novotný, Peter; Suchánek, Juraj; Ševerová, Dáša; Šnajder, Ľubomír; Vargovčík, Peter; Vargovčíková, Terézia; Vojteková, Lenka; Vyslocká, Emília; Žabka, Ján [Spoluautori: Bachratá, Katarína ; Bednářová, Svetlana ; Boledovičová, Mária ; Burjan, Vladimír ; Forišek, Michal ; Halák, Peter ; Hriňák, Martin ; Konrád, Ľubomír ; Medo, Matúš ; Novotný, Peter ; Suchánek, Juraj ; Ševerová, Dáša ; Šnajder, Ľubomír ; Vargovčík, Peter ; Vargovčíková, Terézia ; Vojteková, Lenka ; Vyslocká, Emília ; Žabka, Ján ]
 • Matematika pre učiteľov informatiky 1   Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek; Czimmermannová, Oľga; Czimmermann, Peter; Krajči, Stanislav; Novotný, Peter; Šišková, Júlia; Winczer, Michal [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Czimmermannová, Oľga ; Czimmermann, Peter ; Krajči, Stanislav ; Novotný, Peter ; Šišková, Júlia ; Winczer, Michal ]

BDE Odborné práce vnekarentovaných zahraničných časopisoch

 • Jízdní řády, současnost a nové záměry v železniční dopravě v České republice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Veselý, Petr In: Nová železniční technika : časopis pro technické otázky kolejové dopravy. - ISSN 1210-3942. - Roč. 14, č. 6 (2006), s. 7-10.
 • Jízdní řády, současnost a nové záměry v železniční dopravě v České republice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Veselý, Petr In: Nová železniční technika : časopis pro technické otázky kolejové dopravy. - ISSN 1210-3942. - Roč. 14, č. 5 (2007), s. 21-26.
 • Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Doprava : ekonomicko - technická revue. - ISSN 0012-5520. - Roč. 51, č. 6 (2009), s. 9-12.
 • Nové trendy v IS ZONA v prostředí železnice na Slovensku   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Doprava : ekonomicko - technická revue. - ISSN 0012-5520. - Roč. 52, č. 6 (2010), s. 5-9.

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Náhodná premenná na internete   Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek In: 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických : s mezinárodní účastí : sborník příspěvků : Brno 13. září 2007. - Brno: Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-274-0. - S. 21-31.

BED Odborné práce vrecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Nové prvky v počítačovej tvorbe cestovných poriadkov v železničnej doprave   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Žel 2003 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici". - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2003. - ISBN 80-7135-062-1. - S. 134-141. Poznámka: REC
 • Nekonečný sad pána Gardnera (Od mrežových bodov k prvočíslam, Euklidovmu algoritmu a iracionálnym číslam)   Bachratý, Hynek In: PYTAGORAS 2006 : letná škola z teórie vyučovania matematiky : zborník príspevkov, Hronec, 2.7.-9.7.2006. - Bratislava: P-MAT, 2006. - ISBN 80-969414-7-X. - S. 17-27.
 • Aristarchos, alebo ako je veľký vesmír (Rozprávanie o starogréckej astronómii a matematike v nej)   Bachratý, Hynek In: PYTAGORAS 2006 : letná škola z teórie vyučovania matematiky : zborník príspevkov, Hronec, 2.7.-9.7.2006. - Bratislava: P-MAT, 2006. - ISBN 80-969414-7-X. - S. 8-16.
 • Pravdepodobnosť a štatistika môže byť obľúbený predmet pre žiakov aj učiteľov   Bachratá, Katarína; Uramová, Jana; Bachratý, Hynek In: PYTAGORAS 2007 : letná škola z teórie vyučovania matematiky : Hronec, 30.6.-7.7.2007 : zborník príspevkov. - Bratislava: P-MAT, 2008. - ISBN 978-80-89370-00-9. - S. 64-70.
 • Matematika a politika (Čistá matematika v nečistej oblasti)   Bachratý, Hynek In: PYTAGORAS 2007 : letná škola z teórie vyučovania matematiky : Hronec, 30.6.-7.7.2007 : zborník príspevkov. - Bratislava: P-MAT, 2008. - ISBN 978-80-89370-00-9. - S. 50-63.

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Algoritmus pre vyhľadávanie spojenia systému VIS a jeho urýchľovacie techniky   Bachratý, Hynek; Tavač, Marek In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 51-56.
 • Jízdní řády v železniční dopravě a uplatnění telematiky při jejich tvorbě a realizaci   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: NavAge 2008 [elektronický zdroj] : 2. ročník mezinárodní konference o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích evropského společenství : 26.-28.3.2008, Kongresové centrum Praha : sborník přednášek. - Praha: Wirelesscom, 2008. - ISBN 978-80-87205-00-6. - 10 s. - Požiadavky na systém: MS Internet Explorer 6.0 a vyššie, Adobe Reader 8.0.

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Sezamko a MaK   Bachratá, Katarína; Bachratý, Hynek In: PYTAGORAS 2003 : Letná škola z teórie vyučovania matematiky : zborník príspevkov, Kováčová pri Zvolene, 1.7.-8.7.2003. - Bratislava: EXAM, 2003. - ISBN 80-968815-6-6.
 • Niekoľko poznámok a jeden záväzok na tému Galileo Galilei (alebo čo dal Galileo fyzikom a čo by mohol dať učiteľom matematiky)   Bachratý, Hynek In: PYTAGORAS 2009 : letná škola z teórie vyučovania matematiky : Hronec, 4.7.-11.7.2009 : zborník príspevkov. - Bratislava: P-MAT, 2010. - ISBN 978-80-89370-01-6. - S. 3-24.

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)