doc. Ing. Ján Janech, PhD.

Employee
Office:RA114
Phone:041/5134132


Projektová výučba

 • Nástroj UML .FRIPopis projektu:

  Cieľ – rozširovať existujúci nástroj UML .FRI

  UML .FRI je CASE pre vytváranie modelov UML pre potreby výučby; hlavne pre predmety Informatika 1,2,3, Softvérové modelovanie, Softvérové inžinierstvo a ďalších a pre použitie v bakalárskych a diplomových prácach.

  Projekt sa rieši od akad. roku 2005/2006. Predpokladá sa dlhodobé riešenie postupným odovzdávaním projektu medzi generáciami študentov.

  Implementácia sa robí v programovacom jazyku Python.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):
  Témy diplomových prác sa určujú v priebehu prvého ročníka


Publications

ADE Vedecké práce vzahraničných nekarentovaných časopisoch

 • Distributed database systems in the dynamic networks environment   Distribuované databázové systémy v prostredí dynamických sietí Janech, Ján In: International journal on information technologies and security. - ISSN 1313-8251. - Year 2, no. 1 (2010), s. 43-52.

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Distributed database systems in vehicular ad-hoc network   Distribuované databázové systémy v dopravných ad-hoc sieťach Janech, Ján In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 50-54.
 • Distributed database system in vehicular ad-hoc network environment   Distribuovaný databázový systém v prostredí dopravnej ad-hoc siete Janech, Ján In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 8, No. 2 (2010), s. 95-104. Poznámka: Článok bol publikovaný aj v zborníku: Informačno-komunikačné technológie a manažment - iKTaMn 2010. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0495-0. - S. 223-232
 • DSM tool UML .FRI in educational process   DSM nástroj UML .FRI vo vyučovacom procese Janech, Ján In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 8, No. 2 (2010), s. 3-10. Poznámka: Článok bol publikovaný aj v zborníku: Informačno-komunikačné technológie a manažment - iKTaMn 2010. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0495-0. - S. 163-170
 • Distributed database systems in the dynamic networks environment   Distribuované databázové systémy v dynamických sieťach Janech, Ján In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 13, No. 4 (2011), s. 72-77.

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

 • Praktické využitie elektronického podpisu na pôde univerzity   Kršák, Emil; Chochlík, Matúš; Janech, Ján; Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav; Valentíková, Eva In: Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry : medzinárodná konferencia : 28.-29.04.2010, Tále. - [Bratislava: EMtest-SK, 2010]. - [21] s. [Spoluautori: Chochlík, Matúš ; Janech, Ján ; Bača, Tomáš ; Hrkút, Patrik ; Gábor, Miroslav ; Valentíková, Eva ]
 • Views on the class in teaching object oriented programming   Janech, Ján; Sadloň, Ľubomír In: Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies : Žilina, 24.-25. november, 2011. - Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2011. - ISBN 978-80-554-0452-3. - S. 1-6.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Case UML .FRI   Janech, Ján; Sadloň, Ľubomír In: Objekty 2007 : 12. ročník konference, Ostrava, 8.-9. listopadu, 2007 : sborník příspěvků. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-248-1635-7. - S. 206-210.
 • DSM nástroj UML .FRI   Janech, Ján In: Objekty 2009 : 14. ročník konference, Hradec Králové, 5.-6. listopadu 2009 : sborník příspěvků. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. - ISBN 978-80-7435-009-2. - S. 84-93.
 • Distribuovaný databázový systém v prostredí ad-hoc sietí   Janech, Ján; Tavač, Marek In: Datakon 2010 : proceedings of the annual database conference : October 16-19, 2010 Mikulov, Hotel Eliška, Czech Republic. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-424-2. - S. 131-140.
 • DSM nástroj UML .FRI vo vzdelávaní   Janech, Ján In: Datakon 2010 : proceedings of the annual database conference : October 16-19, 2010 Mikulov, Hotel Eliška, Czech Republic. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-424-2. - S. 141-148.
 • Architecture of plugin management system in UML .FRI tool   Architektúra systému zásuvných modulov v aplikácii UML .FRI Janech, Ján In: Objekty 2010 : sborník příspěvků jubilejního patnáctoho ročníku konfference : Ostrava, 18.-19. listopad 2010. - [Ostrava: Ostravská univerzita, 2010]. - ISBN 978-80-7368-899-8. - S. 41-52.
 • Data replication in distributed database systems in VANET environment   Replikácia dát distribuovaných databáz vo VANET prostredí Lieskovský, Anton; Janech, Ján In: ICSESS 2011 : proceedings 2011 IEEE 2nd international conference on software engineering and service science : July 15-17, 2011, Beijing, China. - Piscataway, NJ: IEEE, 2011. - ISBN 978-1-4244-9696-9. - S. 304-307.
 • Data replication in distributed database systems in VANET environment   Replikácia distribuovaných databáz vo VANET Lieskovský, Anton; Janech, Ján In: ITST 2011 [elektronický zdroj] : 11th international conference on ITS Telecommunications : August 23-25, 2011 St. Petersburg, Russia. - Piscataway, NJ: IEEE, 2011. - ISBN 978-1-61284-670-5. - S. 447-452. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
 • Distribution of information through vanet in urban environment   Distribúcia informácií cez VANET v mestskom prostredí Janech, Ján; Lieskovský, Anton In: Distance learning, simulation and communication 2011 = DLSC 2011 : Brno, Czech Republic, May 10-11, 2011 : proceedings. - Brno: Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-695-3. - S. 16-21.
 • PDDA algorithm for DDBS in VANET   PDDA algoritmus pre DDBS vo VANET Lieskovský, Anton; Janech, Ján; Matiaško, Karol In: ICSESS 2012 : proceedings of 2012 IEEE 3rd international conference on software engineering and service science : June 22-24, 2012 Beijing, China. - Piscataway: IEEE, 2012. - ISBN 978-1-4673-2005-4. - S. 754-756.
 • Comparation of strategies for data replication in VANET environment   Porovnanie stratégií replikácie dát vo VANET sieti Janech, Ján; Lieskovský, Anton; Kršák, Emil In: WAINA 2012 [elektronický zdroj] : 26th IEEE international conference on Advanced information networking and applications workshops : 26-29 March 2012, Fukuoka Institute of Technology, Fukuoka, Japan. - [S.l.]: IEEE, 2012. - ISBN 978-0-7695-4652-0. - S. 575-580. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • UML/DSM nástroj UML.FRI   Janech, Ján In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie OSSConf 2009 : 2.-5. júla 2009, Žilina, Slovensko. - Žilina: Vedecko-technická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2009. - ISBN 978-80-89276-16-5. - S. 29-37.
 • Comparison of data distribution in VANET urban environment   Lieskovský, Anton; Janech, Ján In: Digital technologies 2010 [elektronický zdroj] : 7th international workshop on digital technologies, circuits, systems and signal processing : November 11-12 2010, Žilina, Slovakia. - Žilina: EDIS - University of Žilina, 2010. - ISBN 978-80-554-0304-5. - [5] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. Poznámka: Vyšiel aj zborník abstraktov; ISBN 978-80-554-275-8.- S. 61-62
 • Principles of DSM applied in education and research with UML .FRI tool   Uplatnenie princípov DSM vo vyučovaní a výskume s nástrojom UML .FRI Janech, Ján In: Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach : zborník príspevkov medzinárodnej konferencie OSSConf 2011 : 6.-9. júla 2011 Žilina, Slovensko. - Bratislava: Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, 2011. - ISBN 978-80-970457-1-5. - S. 67-73.
 • Distributed database systems in the dynamic networks environment   Janech, Ján In: TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific workers : Žilina, June 27-29, 2011, Slovak Republic. - Žilina: University of Žilina, 2011. - ISBN 978-80-554-0372-4. - S. 123-126.

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí (konferencie...)

 • Informatika na FRI ŽU v Žiline   Informatics at FMSI at University of Žilina Sadloň, Ľubomír; Janech, Ján In: INFORMATIKA XXI/2008 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 21.-23.1.2008. - Brno: KONVOJ, 2008. - ISBN 978-80-7302-151-1. - S. 89.
 • Využitie elektronického podpisu na vysokých školách   Implementation of digital signature at universities Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav; Hrkút, Patrik; Janech, Ján In: Informatika XXII/2009 [elektronický zdroj] : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 19.-21.1.2009. - Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7302-152-8. - S. 94-95. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. [Spoluautori: Gábor, Miroslav ; Hrkút, Patrik ; Janech, Ján ]
 • DSM nástroj UML .FRI vo výučbe   DSM case tool UML .FRI in the learning proces Janech, Ján In: INFORMATIKA XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 18. až 20.1.2010. - Brno: Mendelova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7375-394-8. - S. 49-50.
 • Prvé skúsenosti s Objects First   First experience with Objects First Sadloň, Ľubomír; Janech, Ján In: INFORMATIKA XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 18. až 20.1.2010. - Brno: Mendelova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7375-394-8. - S. 111-112.

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)

 • Riadenie procesov pri distribúcii databáz   Database distribution process control Janech, Ján Plný text