Ing. Ján Ružbarský, PhD.

Employee
Office:RA115
Phone:041/5134124


Projektová výučba

 • VIZAMIS – systém pre správu a dynamické zobrazenie údajov železničnej siete a priebehu železničnej dopravy [GARANT] Popis projektu:

  Cieľ projektu: Na základe priebežnej analýzy existujúce IS v železničnej doprave vytvoriť komplexný a súčasne modulárny IS pre rôzne typy zobrazenie železničnej siete a priebehu dopravy na nej.
  Témy:
  - Technologická časť – 2 študenti
  • Udržiavanie a rozširovanie databázy a perzistencie dát
  • Aplikačný server pre potreby vizualizačných modulov
  • Vyrovnávacie pamäte objektov pre architektúry klient-server (Cache + Check-in/check-out)
  • Viacvrstvová distribuovaná architektúra systému
  • Podpora generovania technickej dokumentácie projektu
  - Výstupy a prezentačné moduly – 2 študenti
  • 2D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • 3D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • Vizualizácia infraštruktúry železničnej siete
  • Spätná rekonštrukcia smerových a sklonových pomerov
  • Vizualizácia priestorového vedenia trate
  • Smerové vedenie trate v 2D zobrazení
  • Zobrazenie dynamiky jazdy vlaku
  • Prepájanie vizualizačných modulov
  Na projekte sa pracuje od roku 2006, študenti pokračujú a ďalej rozvíjajú a rozširujú získané výsledky.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

  Témy sa upresnia počas prvého ročníka. V doterajšom priebehu účasť na projekt vyústila do DP u približne 2/3 študentov.


Publications

Nezaradené

 • Užívateľská príručka programu - Expert 1.0.   Tavač, Viliam; Ružbarský, Ján
 • SENA-JŘ-VT. Uživatelská příručka.   Bachratý, Hynek; Gábor, Miroslav; Ružbarský, Ján
 • Interaktívne prostriedky pri tvorbe cestovného poriadku.   Ružbarský, Ján; Šotek, Karel In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 200-206.
 • Dostupnosť centier a jej vplyv na kvalitu teritória   Hrnčiar, Miroslav; Ružbarský, Ján In: Novtech '97 : novinky v technológiách. - Žilina: Dom techniky ZSVTS, 1997. - ISBN 80-231-0330-X. - S. 121-125.
 • Uplatnenie Desktop Publishingu pri tvorbe knižného cestovného poriadku   Gábor, Miroslav; Ružbarský, Ján In: Žel '98 : železnice na prelome tretieho tisícročia.. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1998. - ISBN 80-7135-052-4. - S. 72-77. Poznámka: REC
 • Algoritmy pre generovanie tabuliek knižného cestovného ruchu   Ružbarský, Ján In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-757-9. - S. 235-239. Poznámka: REC
 • Základy programovania vo Windows   Tavač, Viliam; Ružbarský, Ján Poznámka: REC

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • New real environment simulation models on railway network   Nové simulačné modely reálneho prostredia v železničnej sieti Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján; Tavač, Viliam In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 49-54. [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Ružbarský, Ján ; Tavač, Viliam ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Praktické využitie projektu MERITS v dopravných systémoch   Ružbarský, Ján In: Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice : IV. Ročník mezinárodní konference, Pardubice, 21.-22.9.2005. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-792-X. - S. 243-248. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
 • ERES - Editor reliéfu železničnej trate pre technologické riadenie dopravy   Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 133-138.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti železnice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Žel 2002 : železnice na prelome tretieho tisícročia. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2002. - ISBN 80-7135-059-1. - S. 160-168. Poznámka: REC
 • Using of smart dust in transport services   Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Workshop "Towards European co-operation in the sustainable surface transport research" : some results of University of Žilina : accompanying activity of the 14th international symposium EURNEX - Žel 2006 "Towards the competitive rail systems in Europe", 29. May 2006. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 59-67.
 • Information technologies for creating of railway transport timetables   Informačné technológie pre tvorbu cestovných poriadkov v železničnej doprave Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Workshop "Towards European co-operation in the sustainable surface transport research" : some results of University of Žilina : accompanying activity of the 14th international symposium EURNEX - Žel 2006 "Towards the competitive rail systems in Europe", 29. May 2006. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 59-67.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Algoritmizácia tvorby knižného cestovného poriadku   Ružbarský, Ján In: Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. - ISBN 80-7194-419-X. - S. 43.

BAA Odborné knižné práce vydané vzahraničných vydavateľstvách

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Platformová transformácia grafických softvérových systémov   Kršák, Emil; Ružbarský, Ján In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 175-180.

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)