Ing. Mgr. Ľubomír Sadloň, PhD.

Employee
Office:A117
Phone:041/5134123


Projektová výučba

 • Nástroj UML .FRI [GARANT] Popis projektu:

  Cieľ – rozširovať existujúci nástroj UML .FRI

  UML .FRI je CASE pre vytváranie modelov UML pre potreby výučby; hlavne pre predmety Informatika 1,2,3, Softvérové modelovanie, Softvérové inžinierstvo a ďalších a pre použitie v bakalárskych a diplomových prácach.

  Projekt sa rieši od akad. roku 2005/2006. Predpokladá sa dlhodobé riešenie postupným odovzdávaním projektu medzi generáciami študentov.

  Implementácia sa robí v programovacom jazyku Python.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):
  Témy diplomových prác sa určujú v priebehu prvého ročníka


Publications

Nezaradené

 • K problematike objektového návrhu simulačných modelov   Klima, Valent; Kavička, Antonín; Sadloň, Ľubomír In: XVI. podzimní moravskoslezské mezinárodní kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů. - Ostrava: FEI VŠB, 1994. - S. 5-10.
 • Architecture of Formation Yard Simulation Model.   Architektúra simulačného modelu zriaďovacej stanice. Klima, Valent; Kavička, Antonín; Sadloň, Ľubomír In: Proceedings of the 17-th International Czech-Poland-Slovak Colloqium. Workshop ADVANCED SIMULATION OF SYSTEMS. Vol. 1. - Ostrava: TU, 1995. - S. 174-179.
 • MPE-Model of Railway Formation Yard.   MPE-model železničnej zriaďovacej stanice. Klima, Valent; Kavička, Antonín; Sadloň, Ľubomír In: Modeling and Simulation Proceedings of the European Simulation Multiconference. - 1995. - S. 374-378.
 • The Simulation of Technological Processes within the Railway Formation Yard.   Simulácia technologických postupov na železničnej zriaďovacej stanici. Sadloň, Ľubomír; Kavička, Antonín; Klima, Valent In: ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: ES VŠDS, 1995. - S. 23-28.
 • Simulačný model zriaďovacej stanice   Šotek, Karel; Sadloň, Ľubomír

ACB Vysokoškolské učebnice vydané vdomácich vydavateľstvách

 • Základy informatiky   Benedikovič, Miroslav; Fabián, Peter; Kovalík, Štefan; Martincová, Penka; Matiaško, Karol; Sadloň, Ľubomír; Vajsová, Monika; Varša, Peter [Spoluautori: Fabián, Peter ; Kovalík, Štefan ; Martincová, Penka ; Matiaško, Karol ; Sadloň, Ľubomír ; Vajsová, Monika ; Varša, Peter ]

ADE Vedecké práce vzahraničných nekarentovaných časopisoch

 • Analýza propustnosti traťových kolejí, porovnání analytických a simulačních metod   Krýže, Pavel; Amcha, René; Sadloň, Ľubomír In: NŽT : Nové železniční trendy - Doprava - Telematika : recenzovaný neimpaktovaný časopis. - ISSN 1210-3942. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 16-21.

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Simulation tool for transport nodes design and economisation   Simulačný nástroj pre dizajn a ekonomizáciu dopravných uzlov Klima, Valent; Kavička, Antonín; Cenek, Petr; Sadloň, Ľubomír; Adamko, Norbert; Zaťko, Miloš In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 3 (2003), s. 73-75. [Spoluautori: Kavička, Antonín ; Cenek, Petr ; Sadloň, Ľubomír ; Adamko, Norbert ; Zaťko, Miloš ]

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

 • Views on the class in teaching object oriented programming   Janech, Ján; Sadloň, Ľubomír In: Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies : Žilina, 24.-25. november, 2011. - Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2011. - ISBN 978-80-554-0452-3. - S. 1-6.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Výpočet prevádzkových intervalov pomocou sieťových grafov   Bachratý, Hynek; Sadloň, Ľubomír
 • Case UML .FRI   Janech, Ján; Sadloň, Ľubomír In: Objekty 2007 : 12. ročník konference, Ostrava, 8.-9. listopadu, 2007 : sborník příspěvků. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-248-1635-7. - S. 206-210.
 • Modifikácia zovšeobecnených sieťových grafov   Bachratý, Hynek; Sadloň, Ľubomír In: Teorie dopravních systémů 2007 : sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí : [Pardubice, 17.1.2007]. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-927-5. - S. 9-17.
 • Príspevok ku generovaniu textových popisov bitových kalendárov   Contribution to generating text description of calendar from its bit map description Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Sadloň, Ľubomír; Tavač, Marek In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 6-15. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/12_2008/bachraty.pdf [Spoluautori: Kršák, Emil ; Sadloň, Ľubomír ; Tavač, Marek ]
 • Modelovanie technologických procesov sieťovými grafmi   Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 103-109.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

BAA Odborné knižné práce vydané vzahraničných vydavateľstvách

BDF Odborné práce vnekarentovaných domácich časopisoch

 • Model of intelligent transportation infrastructure   Model infraštruktúry inteligentnej dopravy Jánošíková, Ľudmila; Sadloň, Ľubomír; Cenek, Juraj
 • Prevod sieťového grafu technologického postupu spracovania vlaku na Petriho sieť   Žarnay, Michal; Sadloň, Ľubomír In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 14, č. 1 (2006), s. 19-25.

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Využití síťových grafů při výpočtu provozních intervalů   Amcha, René; Krýže, Pavel; Sadloň, Ľubomír In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 33-38.

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí (konferencie...)

 • Informatika na FRI ŽU v Žiline   Informatics at FMSI at University of Žilina Sadloň, Ľubomír; Janech, Ján In: INFORMATIKA XXI/2008 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 21.-23.1.2008. - Brno: KONVOJ, 2008. - ISBN 978-80-7302-151-1. - S. 89.
 • Využitie elektronického podpisu na vysokých školách   Implementation of digital signature at universities Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav; Hrkút, Patrik; Janech, Ján In: Informatika XXII/2009 [elektronický zdroj] : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 19.-21.1.2009. - Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7302-152-8. - S. 94-95. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. [Spoluautori: Gábor, Miroslav ; Hrkút, Patrik ; Janech, Ján ]
 • Prvé skúsenosti s Objects First   First experience with Objects First Sadloň, Ľubomír; Janech, Ján In: INFORMATIKA XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 18. až 20.1.2010. - Brno: Mendelova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7375-394-8. - S. 111-112.