Ing. Marek Tavač, PhD.

Employee
Office:RA114
Phone:041/5134130


Projektová výučba

 • VIZAMIS – systém pre správu a dynamické zobrazenie údajov železničnej siete a priebehu železničnej dopravyPopis projektu:

  Cieľ projektu: Na základe priebežnej analýzy existujúce IS v železničnej doprave vytvoriť komplexný a súčasne modulárny IS pre rôzne typy zobrazenie železničnej siete a priebehu dopravy na nej.
  Témy:
  - Technologická časť – 2 študenti
  • Udržiavanie a rozširovanie databázy a perzistencie dát
  • Aplikačný server pre potreby vizualizačných modulov
  • Vyrovnávacie pamäte objektov pre architektúry klient-server (Cache + Check-in/check-out)
  • Viacvrstvová distribuovaná architektúra systému
  • Podpora generovania technickej dokumentácie projektu
  - Výstupy a prezentačné moduly – 2 študenti
  • 2D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • 3D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • Vizualizácia infraštruktúry železničnej siete
  • Spätná rekonštrukcia smerových a sklonových pomerov
  • Vizualizácia priestorového vedenia trate
  • Smerové vedenie trate v 2D zobrazení
  • Zobrazenie dynamiky jazdy vlaku
  • Prepájanie vizualizačných modulov
  Na projekte sa pracuje od roku 2006, študenti pokračujú a ďalej rozvíjajú a rozširujú získané výsledky.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

  Témy sa upresnia počas prvého ročníka. V doterajšom priebehu účasť na projekt vyústila do DP u približne 2/3 študentov.


Publications

Nezaradené

 • Grafický editor štandardných dát - Expert   Tavač, Viliam; Bachratý, Hynek; Tavač, Marek In: ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1997. - ISBN 80-7135-050-8. - S. 97-104. Poznámka: REC

ACB Vysokoškolské učebnice vydané vdomácich vydavateľstvách

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Algorithm for generating text descriptions of bit calendars   Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Marek In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 11, No. 3 (2009), pp. 54-62.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Transformácia súborového modelu do databázového modelu   Tavač, Marek; Tavač, Viliam
 • VIS - nový informačný systém pre vyhľadávanie spojení v dopravných sieťach   Tavač, Marek; Bachratý, Hynek In: Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice : IV. Ročník mezinárodní konference, Pardubice, 21.-22.9.2005. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-792-X. - S. 289-297. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
 • MDA transformácia relačnej databázy na objektovú   Tavač, Marek; Tavač, Viliam In: Objekty 2007 : 12. ročník konference, Ostrava, 8.-9. listopadu, 2007 : sborník příspěvků. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-248-1635-7. - S. 96-106.
 • Príspevok ku generovaniu textových popisov bitových kalendárov   Contribution to generating text description of calendar from its bit map description Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Sadloň, Ľubomír; Tavač, Marek In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 6-15. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/12_2008/bachraty.pdf [Spoluautori: Kršák, Emil ; Sadloň, Ľubomír ; Tavač, Marek ]
 • Objektovo relačné mapovanie a MDA   Tavač, Marek; Kardoš, Martin; Murín, Michal In: Datakon 2009 : sborník databázové konference : Srní, Hotel Srní, Česká republika, 10-13. října 2009. - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISBN 978-80-245-1568-7. - S. 161-170.
 • Distribuovaný databázový systém v prostredí ad-hoc sietí   Janech, Ján; Tavač, Marek In: Datakon 2010 : proceedings of the annual database conference : October 16-19, 2010 Mikulov, Hotel Eliška, Czech Republic. - Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-7368-424-2. - S. 131-140.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • MDA based object database transformation   Tavač, Marek In: TRANSCOM 2007 : 7-th European conference of young research and science workers : Žilina June 25-27, 2007, Slovak Republic. Section 3: Information and communication technologies. - Žilina: University of Žilina, 2007. - ISBN 978-80-8070-693-7. - S. 245-248.
 • Asynchrónny prenos informácie zo servera na klienta prostredníctvom webových služieb   Kršák, Emil; Tavač, Viliam; Tavač, Marek In: Objekty 2008 : 13. ročník konferencie, Žilina, 20.-21. novembra, 2008 : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-927-3. - S. 148-155.
 • Notation for computational independent model in model driven architecture   Notácie výpočtovo nezávislého modelu (CIM) v modelom riadenej architektúre Kardoš, Martin; Kurillová, Zuzana; Tavač, Marek In: TRANSCOM 2009 : 8-th European conference of young research and scientific workers : Žilina June 22-24, 2009, Slovak Republic. Section 3: Information and communication technologies. - Žilina: University of Žilina, 2009. - ISBN 978-80-554-0039-6. - S. 93-96.
 • Transformácie relačných databáz   Tavač, Marek In: Zimná škola MICT [elektronický zdroj] : mathematics for information and communication technologies : 6th winter school of mathematics for ICT : Šachtičky 3.-8.1.2011. - Banská Bystrica: Science and Research Institute, MBU, 2011. - ISBN 978-80-557-0252-0. - S. 100-102. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
 • DBRE and MDA integration   Tavač, Marek; Tavač, Viliam In: Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies : Žilina, 24.-25. november, 2011. - Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2011. - ISBN 978-80-554-0452-3. - S. 52-65.

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Algoritmus pre vyhľadávanie spojenia systému VIS a jeho urýchľovacie techniky   Bachratý, Hynek; Tavač, Marek In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 51-56.