doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.

Employee
Office:RA123
Phone:041/5134122


Projektová výučba

 • Analýza potreby informácií v organizáciách poskytujúcich služby (Mn13-2011) [GARANT] Popis projektu:
  Projekt je zameraný na identifikáciu potrieb informácií, ktoré organizácie poskytujúce služby využívajú k vedeniu organizácie v jej kľúčových funkciách, s prioritným zameraním na oblasť vzťahu k zákazníkovi.

  Cieľom projektu je s podporou prieskumu získať predstavu o potrebe a dostupnosti informácií potrebných k vedeniu organizácie poskytujúcej služby.

  Úlohami projektu sú:
  1. Určiť rozdielnosti v potrebe informácií v organizáciách poskytujúcich služby a v organizáciách produkujúcich hmotné produkty
  2. Sumarizovať oblasti (funkcie organizácie) s rozdielnou úrovňou potreby informácií
  3. Špecifikovať požiadavky na interné a externé zdroje informácií v nadväznosti na oblasti rozhodovania vo vzťahu k zákazníkovi
  4. Preskúmať úroveň dostupnosti požadovaných informácií v organizáciách poskytujúcich služby

  Výsledkom projektu bude získanie podkladových materiálov k hlbšiemu preskúmaniu možností zlepšenia prístupu k informáciám pre organizácie poskytujúce služby, predovšetkým vzhľadom na podporu rozhodovania vo vzťahu k zákazníkovi.

  Informačné zdroje pre riešenie projektu budú získavané v priebehu riešenia projektu, využívané budú predovšetkým publikácie z oblasti marketing manažmentu, manažmentu kvality a manažmentu znalostí.

  Témy diplomových prác ktoré vyplývajú z riešenia projektu:
  • Hodnotenie efektívnosti vyhľadávania a využívania informácií pre organizácie poskytujúce služby
  • Geomarketing pre organizácie poskytujúce služby
  • Quality Function Deployment pre plánovanie poskytovania služby

  Forma práce: obsahová analýza – štúdium dokumentov; syntéza; komparatívna analýza; analýza procesov; štatistická analýza, vyhodnotenie a spracovanie údajov; modelovanie; programovanie; metódy empirického výskumu a iné.
  Práca študentov bude prideľovaná, kontrolovaná a korigovaná podľa stanoveného rozvrhu. Študenti budú na vyučovaní a i mimo neho pracovať tímovo a samostatne podľa zadania.
 • Štandardizačná podpora riadenia služieb [GARANT] Popis projektu:
  Projekt sa zaoberá analýzou možnosti zlepšenia riadenia služieb prostredníctvom štandardizačnej podpory.
  Cieľom projektu je získať zručnosti vo využívaní štandardizačnej podpory vybraných služieb, a to až do úrovne formulovania a plnenia požiadaviek na kvalitne pripravenú, realizovanú a monitorovanú službu.
  Úlohami projektu sú:
  • Spoznať súčasný stav v oblasti podpory riadenia služieb napr. z pohľadu profesijných združení – definovanie dobrej praxe, podpora inovatívnych prístupov, legislatívne prostredie;
  • Analýza systémov riadenia v službách a nástrojov ich podpory vrátane modelovania procesu riadenia služby;
  • Štúdium zásad štandardizačnej podpory služieb a identifikácia prekážok na ich uplatnenie;
  • Identifikácia potenciálu lepšieho uplatnenia štandardizačnej podpory riadenia služieb;
  Výsledkom projektu bude:
  • Zmapovanie podnikateľského priestoru služieb v Slovenskej republike z pohľadu pokrytia služieb podpornými nástrojmi riadenia (stanovovanie požiadaviek profesijnými združeniami, existujúce legislatívne požiadavky a normy);
  • Identifikovanie potenciálu lepšieho uplatnenia štandardizačnej podpory v organizáciách poskytujúcich služby;
  • Návrh opatrení na presadenie štandardizačnej podpory riadenia vybraných služieb.
  Informačné zdroje pre riešenie projektu - web informácie (stanovy profesijných združení, legislatívne dokumenty EU a SR), normy pre oblasť služieb;
  Normy EN z oblasti služieb (STN EN 15602, STN EN 15038, STN EN 15733, STN EN 29990)...


Publications

Nezaradené

 • Briefträgertätigkeit als eine Netzbedienungsaufgabe.   Činnosť poštového doručovateľa ako úloha obsluhy v sieti. Hrnčiar, Miroslav; Plevný, Miroslav In: Spis materialów konferencyjnych X. krajowego sympozjum telekomunikacji ´94. - PL: 1994. - S. 1-8.
 • Beurteilung aktueller Vorschläge der neuen Raumordnungsplanung in der Staatsverwaltung für die Slowakische Republik aus der Sicht der gegenwärtigen Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur   Posúdenie aktuálnych návrhov nového územnosprávneho členenia SR z pohľadu dopravnej a komunikačnej infraštruktúry. Hrnčiar, Miroslav Poznámka: REC
 • Problematique actuelle de la logistique des services en Slovaquie.   Aktuálne problémy logistiky služieb na Slovensku. Cenek, Petr; Hrnčiar, Miroslav In: Logistique. - Bordeaux: ESC, 1996. - 6 s. Poznámka: REC
 • Erreichbarkeit als Qualitätsfaktor der Verkehrsinfrastruktur.   Dostupnosť ako faktor kvality dopravnej infraštruktúry. Hrnčiar, Miroslav In: Doprava a kvalita 1. 4. medzinárodné vedecké dopravné kolokvium EIPOS. - Žilina: ES VŠDS, 1996. - ISBN 80-7100-337-9. - S. 197-201. Poznámka: REC
 • Managementinformationssysteme in der Postlogistik   Keil, Reiner; Baumann, Stefan; Hrnčiar, Miroslav In: Postpoint '97 : 2. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít. - Žilina: ŽU v ES, 1997. - ISBN 80-7100-462-6. - S. 189-196.
 • Dostupnosť centier a jej vplyv na kvalitu teritória   Hrnčiar, Miroslav; Ružbarský, Ján In: Novtech '97 : novinky v technológiách. - Žilina: Dom techniky ZSVTS, 1997. - ISBN 80-231-0330-X. - S. 121-125.
 • Technologické procesy v doprave a spojoch - (časť Doprava)   Šotek, Karel; Hrnčiar, Miroslav Poznámka: REC
 • Problématique actuelle de la logistique des services en Slovaquie   Aktuálne problémy logistiky podnikov služieb na Slovensku Cenek, Petr; Hrnčiar, Miroslav In: Studies of the faculty of management science and informatics University of Žilina 7. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-537-1. - S. 9-15. Poznámka: REC
 • Quality management in transport and communications   Manažment kvality v doprave a komunikáciách Hrnčiar, Miroslav In: Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 5th section, Quality and efficiency of transport, postal and telecommunications services. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-520-7. - S. 77-80. Poznámka: REC
 • Model of accessibility for centres in Slovak republic   Modely prístupnosti do centier v SR Matis, Peter; Hrnčiar, Miroslav In: Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 2nd section, Communication systems. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-517-7. - S. 21-24. Poznámka: REC
 • Organizačný a procesný manažment   Hrnčiar, Miroslav Poznámka: REC
 • Zhlukovanie objektov pre posudzovanie kvality komunikačnej obsluhy územia   Hrnčiar, Miroslav; Škvarek, Ondrej
 • Organizations - und Prozessmanagement für die Staatsveraltung   Hrnčiar, Miroslav In: Excellence of territory - Project and ambitions : international workshop. - Žilina: University of Žilina, 2000. - ISBN 80-7100-765-X. - S. 67-74.
 • Návrh metodiky posudzovania kvality komunikačnej obsluhy územia   Hrnčiar, Miroslav; Klimo, Martin
 • Nové správne usporiadanie Slovenskej republiky a dostupnosť správnych centier.   Hrnčiar, Miroslav In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 4, č. 4 (1996), s. 1-3. Poznámka: REC

ADE Vedecké práce vzahraničných nekarentovaných časopisoch

 • The relationship between the customer satisfaction and process performance measurement   Vzťah medzi spokojnosťou zákazníka a meraním výkonu Hrnčiar, Miroslav In: Ekonomie a management = Economics and management : vědecký ekonomický časopis. - ISSN 1212-3609. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 61-65.
 • Potenciál geomerketingu v riešení úloh segmentácie a targetingu trhu   Use of geomarketing for finding a solution for segmentation and market targeting Hrnčiar, Miroslav; Matis, Peter In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. - ISSN 1801-674X. - 2010. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 95-103. - Popis urobený 5.5.2010. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/17_2010/Hrnciar.pdf

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Integrated network of RTD accomplishment   Hrnčiar, Miroslav In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 3 (2003), s. 75-76.
 • Kvalita a jej meranie v službách dopravy, pôšt a telekomunikácií = Quality and its measurement in transportation, info-communication and postal services   Hrnčiar, Miroslav

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Zvlášnosti poštových služieb a ich dopady na manažérstvo kvality   Hrnčiar, Miroslav In: IPoCC = International Postal and e-Communications Conference : "Postavení poštovních služeb v moderní komunikační společnosti" : Pardubice 16.-17. září 2010 : sborník příspevků mezinárodní konference IPoCC. - [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2010. - ISBN 978-80-86530-68-0. - S. 119-124.
 • Využívanie rozsiahlych databáz v poštových službách   Matis, Peter; Hrnčiar, Miroslav In: IPoCC = International Postal and e-Communications Conference : "Postavení poštovních služeb v moderní komunikační společnosti" : Pardubice 16.-17. září 2010 : sborník příspevků mezinárodní konference IPoCC. - [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2010. - ISBN 978-80-86530-68-0. - S. 225-230.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Priemet požiadaviek zákazníka do procesov poštových služieb   Hrnčiar, Miroslav In: POSTPOINT 2003 : medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít, Žilina 24.-26. September 2003 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2003. - ISBN 80-8070-125-3. - S. 65-70.
 • Quality measurement in public transport   Kvalita hromadnej dopravy Hrnčiar, Miroslav In: 7. medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave = 7th international conference "Public passenger transport" : 26.-27. október 2004, Bratislava : zborník konferencie. - Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2004. - ISBN 80-233-0498-4. - S. 95-98.
 • Transport engineering education - quality requirements   Vzdelávanie dopravných inžinierov - požiadavky na kvalitu Hrnčiar, Miroslav In: Mobilita '04 [elektronický zdroj] : 9th international scientific conference, May, 6th-7th, 2004, Bratislava, Slovak Republic : conference proceedings. - V Bratislave: Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2047-X. Poznámka: Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov S. 114
 • Diagnostika organizácie prístupmi manažérstva kvality   Hrnčiar, Miroslav In: Diagnostika podniku, controlling a logistika : II. medzinárodná vedecká konferencia : Žilina, 16. marec 2004 : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita v EDIS, 2004. - ISBN 80-8070-208-X. - S. 96-101.
 • Potenciál geografických informačných systémov pre poštové technológie   Hrnčiar, Miroslav In: POSTPOINT 2005 : medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít. Katedra spojov - ŽU Žilina : Žilina 28. - 30. september 2005 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-454-6. - S. 109-113.
 • Analýza procesov poskytovanie služieb s využitím prístupov ISO/IEC 15504   Hrnčiar, Miroslav In: Diagnostika podniku, controlling a logistika [elektronický zdroj] : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov : 6.-7. apríl 2006, Žilinská univerzita v Žiline. - 2006. - ISBN 80-8070-527-5. - S. 81-84. - Windows 98 a vyššie; CD-ROM mechanika.
 • Geomarketing v podmienkach poštových služieb   Hrnčiar, Miroslav; Matis, Peter In: POSTPOINT 2007 : VII. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít : 12.-14. september 2007, Žilina. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-729-3. - S. 117-122.
 • Manažérstvo sťažností v prostredí poštových služieb   Hrnčiar, Miroslav In: POSTPOINT 2007 : VII. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít : 12.-14. september 2007, Žilina. - V Žiline: Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-729-3. - S. 113-116.
 • Trendy poskytovania informácií zákazníkom poštových služieb   Hrnčiar, Miroslav In: Postpoint 2009 : Globalization - a chance for postservices!? : Žilina, 16.-18.9.2009 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0085-3. - S. 92-95.
 • Geografický informačný systém Slovenskej pošty a.s.   Hrnčiar, Miroslav; Matis, Peter In: Postpoint 2009 : Globalization - a chance for postservices!? : Žilina, 16.-18.9.2009 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0085-3. - S. 96-101.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Quality measurement in public transport in the Slovak Republic   Meranie kvality vo verejnej doprave v Slovenskej republike Bezák, Bystrík; Hrnčiar, Miroslav In: WCTR '04 : 10th world conference on transport research, July 4-8, 2004 Istanbul - Turkey : abstract book I, A-D. - Istanbul: 2004. - P. 219.
 • Information and communication technologies in the Slovak Republic   Informačné a komunikačné technológie v Slovenskej republike Hrnčiar, Miroslav; Kučerová, Zuzana In: 11th European conference on information technology evaluation - ECITE : Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, The Netherlands, 11-12 November 2004. - [Dublin: Dan Remenyi, Trinity College], 2004. - ISBN 0-9547096-6-7. - P. 22.

BAB Odborné knižné práce vydané vdomácich vydavateľstvách

 • Komunikačná obsluha územnosprávneho celku   Hollarek, Tomáš; Čorej, Ján; Čorejová, Tatiana; Matiaško, Karol; Hrnčiar, Miroslav; Klimo, Martin; Faith, Peter; Kazda, Antonín; Surovec, Pavel; Ďurčanská, Daniela; Voleský, Karel; Gombitová, Janka; Majerčák, Jozef; Húsenicová, Jarmila; Kušnierová, Jela; Molnár, I.; Oravcová, B.; Paľo, Jozef; Holeščáková, Eva; Čelko, Ján; Cenek, Petr; Janáček, Jaroslav; Jánošíková, Ľudmila

BCI Skriptá a učebné texty

BDF Odborné práce vnekarentovaných domácich časopisoch

 • Možnosti samohodnotenia organizácie z pohľadu kvality   Hrnčiar, Miroslav In: Produktivita. - ISSN 1335-5961. - Roč. 3, č. 3 (2002), s. 12-13.
 • Benchmarking v organizáciách mestskej hromadnej dopravy   Hrnčiar, Miroslav; Mikušová, Miroslava In: Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - ISSN 1335-9231. - Roč. 10, č. 3 (2002), s. 22-26. Poznámka: REC
 • Service Level Agreement - nástroj garancie kvality poskytovanej služby   Hrnčiar, Miroslav In: Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - ISSN 1335-9231. - Roč. 14, č. 1 (2006), s. 32-34.

BED Odborné práce vrecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Postdienstleistungen - Verbesserung von Track & Trace durch RFID-Technologie   Hrnčiar, Miroslav In: Sächsische Fachtagung Workshop "LBS und RFID - Lösungsansätze in Logistik und Verkehr" : 14.-15. November 2005 in Stary Smokovec (SK). - ISSN 1611-8839. - Dresden: Sächsisches Telekommunikationszentrum, 2005. - S. 109-112.

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Perspektívy Národného informačného systému kvality   Hrnčiar, Miroslav In: Kvalita - zákazník - prosperita : zborník vybraných príspevkov konferencie : Žilina 13. marca 2002. - Žilina: Mestský úrad, 2002. - S. 37-45.
 • Možnosti priemetu výsledkov výskumných projektov do vzdelávania v oblasti kvality   Hrnčiar, Miroslav In: Kvalita pedagogiky kvality : vedecké práce z 1. vedeckej konferencie, Piešťany, 10.-11. jún 2004 : kvapky '04. - Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2004. - ISBN 80-88914-58-2. - S. 31-33.
 • Meranie spokojnosti zainteresovaných strán   Hrnčiar, Miroslav In: Zborník prednášok k XII. medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality : kvalita - záruka trvalo udržateľného rozvoja : 9.-10. novembra 2005, Žilina. - [Žilina: MASM, 2005]. - ISBN 80-85348-68-3. - S. 51-54.
 • Kvalita lokalizačných služieb poskytovaných mobilnými operátormi   Hrnčiar, Miroslav In: Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou úasťou, Trnava - Apríl 2005. - Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2005. - ISBN 80-227-2230-8. - S. 47-51.
 • Aplikácia princípov systému manažérstva kvality na oblasť softvérových technológií   Hrnčiar, Miroslav In: Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník : Nové vydanie normy STN EN ISO 9000:2006 : odborný seminár : 23. marec 2006. - Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006. - ISBN 80-88971-26-8. - 7 s.

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)