Ing. Patrik Hrkút, PhD.

Employee
Office:RA113
Phone:041/5134121


Projektová výučba

 • Intranetové riešenia pre Fakultu riadenia a informatiky [GARANT] Popis projektu:

  Cieľ projektu:

  Navrhovať a vytvárať intranetové riešenia pre potreby fakulty a podľa požiadaviek ich integrovať do intranetového systému fakulty.

  Témy:
  - analýza požiadaviek na rôzne moduly systému, ich návrh a realizácia
  - integrácia hotových modulov do CMS Drupal
  - návrh a vytváranie nových služieb v rámci portálu FRI
  - návrh dizajnu portálu, tvorba pokročilých užívateľských rozhraní
  - integrácia multimédií do portálu


Publications

Nezaradené

 • Telelearning cez Internet   Hrkút, Patrik In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-757-9. - S. 83-88.
 • Sledovací systém prepravy nebezpečných tovarov   Matiaško, Karol; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik In: NavAge 2006 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích Evropského společenství : 28.-29.3.2006, Kongresové centrum hotelu Olšanka Praha : sborník abstraktů přednášek konference. - Praha: Wirelesscom, 2006. - ISBN 80-239-6685-5. - 8 s. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. Poznámka: CD obsahuje príspevky z konferencie NavAge '06 Prague + elektronickú verziu zborníka abstraktov. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov, S. 14

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Technológie a služby inteligentnej dopravy   Dado, Milan; Zahradník, Jiří; Alexík, Mikuláš; Alexík, Samuel; Birnerová, Eva; Brída, Peter; Cenek, Petr; Ceniga, Pavel; Cisko, Štefan; Čorejová, Tatiana; Dolnák, Ivan; Dubovan, Jozef; Dudáček, Jiří; Dúha, Ján; Dvořák, Zdeněk; Faith, Peter; Havel, Karel; Hodáková, Miroslava; Hrčka, Michal; Hrkút, Patrik; Jankalová, Miriam; Jánošíková, Ľudmila; Janota, Aleš; Jaroš, Adam; Kráľ, Pavol; Krbilová, Izabela; Kršák, Emil; Mateička, Viliam; Matiaško, Karol; Milata, Ivo; Novák, Ladislav; Pirník, Rastislav; Rástočný, Karol; Rehák, Martin; Rostášová, Mária; Seidl, Miloslav; Soušek, Radovan; Spalek, Juraj; Surovec, Pavel; Šulgan, Peter; Švec, Jozef; Vestenický, Martin; Wieser, Vladimír; Zábovský, Michal

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Informačno-komunikačný systém pre inteligentný dopravný systém   Kršák, Emil; Hrkút, Patrik; Matiaško, Karol In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 20-25.
 • Architecture of providing services in intelligent transportation systems using semantically defined information   Hrkút, Patrik In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 75-79.

AED Vedecké práce vdomácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • Definovanie obsahu v sémantickom webe   Hrkút, Patrik In: Veda 2006 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov. - V Žiline: Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, 2007. - ISBN 978-80-8070-663-0. - S. 311-315. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

 • Praktické využitie elektronického podpisu na pôde univerzity   Kršák, Emil; Chochlík, Matúš; Janech, Ján; Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav; Valentíková, Eva In: Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry : medzinárodná konferencia : 28.-29.04.2010, Tále. - [Bratislava: EMtest-SK, 2010]. - [21] s. [Spoluautori: Chochlík, Matúš ; Janech, Ján ; Bača, Tomáš ; Hrkút, Patrik ; Gábor, Miroslav ; Valentíková, Eva ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Softvérová podpora pri tvorbe elektronických listov grafikonov vlakovej dopravy   Hrkút, Patrik In: Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice : IV. Ročník mezinárodní konference, Pardubice, 21.-22.9.2005. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-792-X. - S. 110-114. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Distribuovaný zber dát pre inteligentný dopravný systém   Hrkút, Patrik In: Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" : ll. medzinárodné sympózium. 27.-28.05.2004, Žilina, Slovensko : zborník posterov (2. diel). - Žilina: Žilinská univerzita v EDIS, 2004. - ISBN 80-8070-255-1. - S. 190-194.
 • Informačno-komunikačný systém pre inteligentný dopravný systém   Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik In: Manažment v železničnej doprave 2005 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z konferencie, 13. september 2005 Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-456-2. - S. 46-61. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. [Spoluautori: Zábovský, Michal ; Kršák, Emil ; Hrkút, Patrik ]
 • Inteligentný dopravný systém ako Integrovaný systém   Matiaško, Karol; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik; Zábovský, Michal
 • Metódy na tvorbu ontológií   Hrkút, Patrik; Kardoš, Martin In: Objekty 2008 : 13. ročník konferencie, Žilina, 20.-21. novembra, 2008 : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky, 2008. - ISBN 978-80-8070-927-3. - S. 171-177.
 • Aplikácia inteligentných dopravných systémov ako projekt cezhraničnej spolupráce   Hrkút, Patrik; Kršák, Emil; Matiaško, Karol In: Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 2 : medzinárodná vedecká konferencia, 29-03.2012-30.03.2012, [Žilina]. - [Žilina]: MIDA PRINT, 2012. - ISBN 978-80-971018-1-7. - S. 46-53.

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií

 • Softvérová architektúra palubnej jednotky vozidla a sledovacieho centra   Kršák, Emil; Hrkút, Patrik In: ITS Bratislava '07 [elektronický zdroj] : medzinárodná odborná konferencia a sprievodná výstava o dopravnej telematike : 11.-12.9.2007 Bratislava, zborník príspevkov. - [Praha]: WIRELESSCOM, 2007. - ISBN 978-80-254-0207-8. - [7 s.]. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika; Adobe Reader 7.0.

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Operatívne riadenie a navigácia zásahových vozidiel hasičského zboru pomocou informačného systému s distribuovanou architektúrou   Hrkút, Patrik; Kršák, Emil In: GIS Ostrava 2008 [elektronický zdroj] : sborník sympozia : 27.-30.1.2008, Nová aula VŠB-TU Ostrava, Česká Republika, EU. - [Ostrava]: TANGER, 2008. - ISBN 978-80-254-1340-1. - [14] s. - Popis urobený 10.7.2008. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie, CD-ROM mechanika. Poznámka: Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; S. 52-53

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Funkcie palubnej jednotky pri preprave nebezpečného nákladu a ich softvérová realizácia   Hrkút, Patrik In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 119-124.

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí (konferencie...)

 • Využitie elektronického podpisu na vysokých školách   Implementation of digital signature at universities Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav; Hrkút, Patrik; Janech, Ján In: Informatika XXII/2009 [elektronický zdroj] : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 19.-21.1.2009. - Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7302-152-8. - S. 94-95. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. [Spoluautori: Gábor, Miroslav ; Hrkút, Patrik ; Janech, Ján ]
 • Využitie elektronického podpisu na podporu výučby na VŠ   Application of digital signature in teaching process Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav In: Informatika XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. - Brno: Mendelova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7375-394-8. - S. 41-42.

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)

 • Architektúra inteligentných dopravných systémov s podporou sémanticky definovaných dát   Hrkút, Patrik