Ing. Viliam Tavač, PhD.

Head of Department
Office:RA120
Phone:041/5134125


Projektová výučba

 • VIZAMIS – systém pre správu a dynamické zobrazenie údajov železničnej siete a priebehu železničnej dopravyPopis projektu:

  Cieľ projektu: Na základe priebežnej analýzy existujúce IS v železničnej doprave vytvoriť komplexný a súčasne modulárny IS pre rôzne typy zobrazenie železničnej siete a priebehu dopravy na nej.
  Témy:
  - Technologická časť – 2 študenti
  • Udržiavanie a rozširovanie databázy a perzistencie dát
  • Aplikačný server pre potreby vizualizačných modulov
  • Vyrovnávacie pamäte objektov pre architektúry klient-server (Cache + Check-in/check-out)
  • Viacvrstvová distribuovaná architektúra systému
  • Podpora generovania technickej dokumentácie projektu
  - Výstupy a prezentačné moduly – 2 študenti
  • 2D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • 3D animácia grafikonu vlakovej dopravy
  • Vizualizácia infraštruktúry železničnej siete
  • Spätná rekonštrukcia smerových a sklonových pomerov
  • Vizualizácia priestorového vedenia trate
  • Smerové vedenie trate v 2D zobrazení
  • Zobrazenie dynamiky jazdy vlaku
  • Prepájanie vizualizačných modulov
  Na projekte sa pracuje od roku 2006, študenti pokračujú a ďalej rozvíjajú a rozširujú získané výsledky.

  Témy diplomových prác, ktoré vyplývajú z riešenia projektu (1 téma pre každého študenta):

  Témy sa upresnia počas prvého ročníka. V doterajšom priebehu účasť na projekt vyústila do DP u približne 2/3 študentov.


Publications

Nezaradené

 • C - jazyk.   Kovalík, Štefan; Tavač, Viliam Poznámka: REC
 • Užívateľská príručka programu - Expert 1.0.   Tavač, Viliam; Ružbarský, Ján
 • Grafický editor štandardných dát - Expert   Tavač, Viliam; Bachratý, Hynek; Tavač, Marek In: ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1997. - ISBN 80-7135-050-8. - S. 97-104. Poznámka: REC
 • The transport line control simulation model   Simulačný model ovládania dopravnej linky Šotek, Karel; Tavač, Viliam In: Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 2nd section, Communication systems. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-517-7. - S. 109-111. Poznámka: REC
 • The transport line control simulation model   Simulačný model kontroly dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam; Kršák, Emil In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC '99 : proceedings of the international workshop. - [Žilina: University of Žilina], 1999. - ISBN 80-7100-635-1. - S. 83-88. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Tavač, Viliam ; Kršák, Emil ]
 • Základná databáza pre tvorbu časových plánov v ČD   Tavač, Viliam In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-757-9. - S. 240-245. Poznámka: REC
 • GTN-DOZ - graficko-technologická nadstavba dálkového ovládacího zařízení   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Viliam In: Žel 2000 : železnice na prelome tretieho tisícročia (3. časť). - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2000. - ISBN 80-7135-054-0. - S. 137-142. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Kršák, Emil ; Tavač, Viliam ]
 • Transport line control simulation model   Simulačný model riadenia dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC 2001 : proceedings of the international workshop. - Žilina: Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-883-4. - S. 111-115. Poznámka: REC
 • Základy programovania vo Windows   Tavač, Viliam; Ružbarský, Ján Poznámka: REC

ACB Vysokoškolské učebnice vydané vdomácich vydavateľstvách

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • New real environment simulation models on railway network   Nové simulačné modely reálneho prostredia v železničnej sieti Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján; Tavač, Viliam In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 49-54. [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Ružbarský, Ján ; Tavač, Viliam ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: SYSTE 02 : proceedings of the 1st workshop "SYSTem Engineering". - Plzeň: EVIDA, 2002. - ISBN 80-86596-06-0. - S. 213-218. Poznámka: REC
 • Databázový model grafikonových dát   Tavač, Viliam In: Infotrans 2004 : informační technologie v dopravě a logistice : Pardubice, 4.-5.2.2004. - Pardubice: Univerzita Pardubice, DFJP, 2004. - ISBN 80-7194-634-6. - 12 s. Poznámka: Abstrakt S. 75
 • Transformácia súborového modelu do databázového modelu   Tavač, Marek; Tavač, Viliam
 • Architektúra distribuovaného systému operatívneho riadenia dispečerského dopravného systému   Kršák, Emil; Tavač, Viliam In: Objekty 2006 : Sborník příspěvků XI. ročníku konference : Praha, listopad 2006. - V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2006. - ISBN 80-213-1568-7. - S. 283-292.
 • MDA transformácia relačnej databázy na objektovú   Tavač, Marek; Tavač, Viliam In: Objekty 2007 : 12. ročník konference, Ostrava, 8.-9. listopadu, 2007 : sborník příspěvků. - Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-248-1635-7. - S. 96-106.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Dátová podpora projektu - MODEĽOVANIE   Bachratý, Hynek; Dvořák, Zdeněk; Tavač, Viliam In: LOGVD 2002 - logistika v doprave : [zborník z 5. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]. - Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, 2002. - ISBN 80-88829-74-7. - S. 9-14. Poznámka: REC
 • Information system for railway control on international corridor tracks   Informačný systém na riadenie železnice na medzinárodných koridoroch Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: EURNEX - Žel 2006 = Towards the competitive rail systems in Europe : Workshop "Towards European Co-operation in the sustainable surface transport reserch" : some results of University of Žilina : 29. May 2006, Žilina. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 68-73.
 • GTN - informačný systém pre podporu riadenia medzinárodných koridorových tratí   GTN - information system for railway control on international corridor tracks Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: 3. Fórum koľajovej dopravy = 3rd Forum of rail transport : zborník prednášok : [medzinárodná konferencia, 13.-14. marec 2007, Bratislava]. - [Bratislava]: FO ART, 2007. - S. 121-128.
 • Asynchrónny prenos informácie zo servera na klienta prostredníctvom webových služieb   Kršák, Emil; Tavač, Viliam; Tavač, Marek In: Objekty 2008 : 13. ročník konferencie, Žilina, 20.-21. novembra, 2008 : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-927-3. - S. 148-155.
 • DBRE and MDA integration   Tavač, Marek; Tavač, Viliam In: Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies : Žilina, 24.-25. november, 2011. - Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2011. - ISBN 978-80-554-0452-3. - S. 52-65.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Grafický editor sieťových dát ČD   Tavač, Viliam In: Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. - ISBN 80-7194-419-X. - S. 48.

BAA Odborné knižné práce vydané vzahraničných vydavateľstvách

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)

 • Návrh jednotnej databázy riadenia prevádzkových procesov v železničnej doprave   Tavač, Viliam